แพ็กเกจพม่า 2 วัน 1 คืน (กรุ๊ปส่วนตัว)

  • GQRGN-PK02
  • แพ็กเกจ : พม่า
  • เส้นทาง : ย่างกุ้ง
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจพม่า 2 วัน 1 คืน (กรุ๊ปส่วนตัว)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 4,599

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
DAY 1 ย่างกุ้ง-สนามบินมิงกาลาดง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดงาทัตยี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-มหาวิชยเจดีย์-เจดีย์ชเวดากอง
  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง
(เวลาพม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)ไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่านที่สนามบิน
  นำท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ นำท่านขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ  เชื่อกันว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ จากนั้นขอพร เทพกระซิบ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ วัดงาทัตจี ซึ่งมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน
  นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
  นำท่านนมัสการ มหาวิชยเจดีย์ มีความเชื่อของชาวเมืองว่า มีพระเกศาธาตุอีกสองเส้น
  นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
   โรงแรม Park royal  Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
DAY 2 วัดบารมี-เจดีย์กาบาเอ-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊กะส่าน-สนามบินมิงกาลาดง
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) Parami สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า
  นำท่านสักการะ เจดีย์กาบาเอ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค์ 
  นำท่านขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นหนึ่งในวัดที่ต้องไปสักการะเมื่อมาเยือนย่างกุ้ง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต อาทิเช่น ผ้าถุง ทานาคา หยก ฯลฯ
  นำท่านชม เจดีย์ไจ๊กะส่าน เป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบินมิงกาลาดง

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
(ต้องใช้รถไม่เกิน10 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
2.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5.ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลท่านตลอดการเดินทาง
6.น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
2.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่ม,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว
4.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
5.ค่าประกันการเดินทาง
6.ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 200 บาท/วัน/ท่าน จำนวน 2 วัน รวมเป็น 400 บาทต่อท่าน
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนที่กำหนดในข้างต้น ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
2. การชำระค่าบริการ
กรุณาชำระมัดจำเต็มจำนวนพร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. การยกเลิกการเดินทาง
3.1 การจองแพ็คเกจดังกล่าว ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกรณี กรณียกเลิกการเดินทาง บริษัท ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าแพคเกจทั้งหมด
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุด และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน