แพ็กเกจ พิชิต 1,219 โค้ง ทีลอซู 3 วัน 2 คืน

 • TSWTTKT-PK001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ตาก
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ พิชิต 1,219 โค้ง ทีลอซู 3 วัน 2 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 5,990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • รถตู้ปรับอากาศออกจากกรุงเทพมหานคร
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
เดินทาง 2 ท่าน
10,990
เดินทาง 3-4 ท่าน
7,990
เดินทาง 5-6 ท่าน
6,590
เดินทาง 7-8 ท่าน
5,990
กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
Day 1 กรุงเทพฯ – ตาก
04.00น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
05.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
07.00 น. อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถ
เที่ยง เดินทางถึง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เส้นทางแม่สอด-อุ้มผาง ผ่านหมู่บ้านเจดีโค๊ะ อำเภอพบพระ มุ่งหน้าสู่เส้นทางถนนลอยฟ้า 1,219 โค้งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพสองข้างทาง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30ชั่วโมง)
17.30น. นำท่านเดินทางถึง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เช็ดอินเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30น. รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก (มื้อที่ 1)
 ที่พัก อุ้มผางบุรีรีสอร์ท หรือเทียบเท่า
Day 2 อุ้มผาง – ล่องแก่งเรือยาง – น้ำตกทีลอจ่อ – น้ำตกทีลอซู – วัดป่าสักวิปัสสนา
07.00น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 2)
08.30น. จากนั้นนำท่านไปแล่งแก่งต้นน้ำแม่กลอง ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการล่องเรือยางชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง ธารน้ำร้อน ลุยแก่งตะโค๊ะบิ๊ ชมผาผึ้ง ผาเลือด นำท่านลัดเลาะตามเกาะแก่งต่างๆ สัมผัสธรรมชาติป่าเขา และความสวยงามของสองฝั่งแม่กลอง (กรุณาสวมใส่ชุดที่สามารถลงน้ำได้และสวมชูชีพก่อนลงเรือยางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย)
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) แบบข้าวกล่อง เสร็จนำท่านเดินทางต่อโดยรถยนต์เข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทีลอซู
13.30น. นำท่านเดินทางถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทีลอซู ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 1.5 ก.ม. ชมความงามอันยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู ที่มีความสูงประมาณ 300 เมตร เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกิดจากสายน้ำธรรมชาติที่บริสุทธิ์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ ถ่ายภาพตามอัธยาศัย
15.00น. ออกเดินทางจากน้ำตกทีลอซู แวะเที่ยวชมความสวยงาม ของวัดป่าสักวิปัสสนา วัดที่แกะสลักไม้สักทั้งวัด หลังจากนั้นพาท่านแวะชมตลาดอุ้มผางและแวะซื้อของฝากที่บ้านครูซันก่อนกลับ
18.30น. รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก (มื้อที่ 4)
ที่พัก   อุ้มผางบุรีรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
Day 3 ชมพระอาทิตย์ขึ้นดอยหัวหมด-ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ-กรุงเทพฯ
05.30น.  นำท่านเดินทางไปชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมด หรือเขาหัวโล้น ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 920 เมตร ให้ท่านได้ชมทัศนีย์ภาพของเมืองอุ้มผางแบบ 180 องศา
07.30น.  รับประทานอาหารเข้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 5)
08.30น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยผ่านถนนลอยฟ้าแม่สอดอีกครั้ง
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย  นำท่านเดินทางต่อให้ท่านได้แวะตลาดชาวเขาดอยมูเซอ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน ผัก ผลไม้ ก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
21.00น.  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

 

อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน
เดินทาง 2 ท่าน 10,990 บาท
เดินทาง 3-4 ท่าน 7,990 บาท
เดินทาง 5-6 ท่าน 6,590 บาท
เดินทาง 7-8 ท่าน 5,990 บาท

 ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าสัญชาติไทย และออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***

อัตราบริการนี้รวม

 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน จำนวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้น  พักห้องละ 2-3 ท่าน 

หมายเหตุ: กรณีห้องพัก 2 ท่านแบบเตียงคู่เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DOUBLE  BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DOUBLE BED มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มี ขอปรับพัก TWIN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน เตียงเสริม อาจจะเป็นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริม ขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 3. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ไม่รวมประกันสุขภาพ

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 5. ค่าคนขับรถ ท่านละ 300 บาท
 6. ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท