แพ็กเกจ อุบล-สกลนคร-นครพนม สัมพันธ์พุทธ-คริสต์ริมฝั่งโขง 2วัน 1คืน

 • TSWTUBP-PK003
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : อุบลราชธานี
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ อุบล-สกลนคร-นครพนม สัมพันธ์พุทธ-คริสต์ริมฝั่งโขง 2วัน 1คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 2,499

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • อุบลราชธานี
 • ยโสธร
 • อำนาจเจริญ
 • ศรีสะเกษ
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
2-4 ท่าน
6,900
6-7 ท่าน
2,699
8 ท่าน
2,499
พักเดี่ยว
1,000
กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

วันที่ 1

อุบลราชธานี - สกลนคร - พญาเต่างอย - วัดถ้ำผาแด่น - พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร - อาสนวีอัครเทวดามีคาแอล  -  นครพนม

06.00 น.

พบที่ จุดนัดหมาย ณ จุดนัดหมาย อุบลราชธานี / ยโสธร/อำนาจเจริญ/ศรีสะเกษ นำทุกท่านเดินทางสู่จังหวัด นครพนม (บริการอาหารเช้าบนรถ) (มื้อที่ 1)

 

ขอพรเสี่ยงโชค พญาเต่างอย เมื่อประมาณ 400 ปี ไทยได้ทำสงครามกับลาว ลาวพ่ายแพ้ จึงถูกกวาดต้อนมาอยู่ในประเทศไทย เมื่อมาถึงบริเวณลำน้ำพุง ลำน้ำขนาดใหญ่และมีเต่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากบริเวณฝั่งแม่น้ำพุง ผู้คนสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่า มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมจึงได้ตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านเต่างอย" ตามสถานที่พบเห็นเต่าที่กำลังลอยริมฝั่งแม่น้ำเชื่อว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น สัญลักษณ์ของอำเภอนี้จึงเป็นเต่า และได้ตั้งชื่ออำเภอว่า อำเภอเต่างอย มาจนถึงทุกวันนี้

 

กราบสักการะ พญาเต่ามงคล ชมวิวเมืองหนองหาญหลวง ณ วัดถ้ำผาแด่น เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี เชื่อกันว่าในอดีตนั้นเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และคณะครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐาน เคยธุดงค์มาปักกลด บำเพ็ญเพียร เมื่อในปี พ.ศ. 2483 ด้วยความที่วัดนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ทำให้สามารถชมทิวทัศน์รอบๆ ที่มองเห็นตัวเมืองสกลนครและทะเลสาบหนองหารได้แบบ 180 องศา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

 

ไหว้สักการะ พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร แต่แรกเริ่มพระธาตุเชิงชุมคงเป็นปราสาทหินทรายศิลปะสมัยขอม ภายในกรอบประตูทางเข้าอุโมงค์ด้านขวามือ มีจารึกพระธาตุเชิงชุมอักษรขอมโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ 16 องค์พระธาตุในปัจจุบันเป็นศิลปะล้านช้าง เนื่องอิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ราวพุทธศตวรรษที่ 19 และได้มีการบูรณะองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่ สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ

 

ชมความยิ่งใหญ่ชุมชนชาวคริส อาสนวิอัครเทวดามีคาแอล และ เมืองเก่าท่าแร่ ที่มีชุมชนคริสตชนท่าแร่ หรือ ท่าแฮ่ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านคาทอลิกที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยเลย และตัวโบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ยังเป็นโบสถ์รูปทรงเรือสวยงามอีกด้วย ที่สร้างเป็นรูปทรงนี้ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของคริสตชนในหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเอง ในส่วนของ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ที่ ท่าแร่ นี้นั้นได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบทำพิธีกรรมทางศาสนามาแต่เดิม โดยในอดีตจะเป็นอาคารไม้

เย็น  

ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง พร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือ (มื้อที่ 3)

ค่ำ

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

Fortune View Khong หรือเทียบเท่า

 

 วันที่ 2

อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์-พระธาตุท่าอุเทน-สะพานมิตรภาพไทย ลาว -วัดนักบุญอันนา-พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า-ลานพญาศรีสัตตนาคราช-พระธาตุนคร-พระธาตุพนม-อุบลราชธานี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 4)

 

ชมความงดงามของพี่น้องชาวไทย-เวียดนาม ณ อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ ประธานโฮจิมินห์ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนาม ภายในบริเวณอนุสรณ์สถานได้จัดสร้างอาคารสถาปัตยกรรมเวียดนามและไทยได้อย่างลงตัว มีรูปเหมือนของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ให้ได้เคารพสักการะเมื่อมาถึงมีอาคารพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมภาพและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

 

นำทุกท่านไหว้สักการะ พระธาตุอุเทน  เป็นพระพุทธสารีริกธาตุเจดีย์ ประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นพระธาตุประจำวันศุกร์ เป็นศิลปกรรมและปูชนียวัตถุองค์หนึ่งที่จำลองแบบมาจากองค์พระธาตุพนมในยุดต้น แต่มีสัดส่วนเล็กกว่า ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่ง “พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโณ”  อัญเชิญมาจากย่างกุ้ง ประเทศพม่า(เมียนมาร์) สมัยท่านถือธุดงค์กรรมฐานจาริกไปในสถานที่ต่างๆ

 

นำทุกท่านชม สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 เป็นสะพานที่มีความ สวยงาม มากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีวิวข้างหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศไทยลาวลูกน้อยใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อน  บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานได้จากข้างล่าง ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงสามารถมาเดินเล่นพักผ่อนรับลมเย็น ที่พัดมาจากฝั่งลาว

 

นำทุกท่านชม โบสถ์นักบุญอันนา เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน เช่น คนญวน คนไทย คนจีน คนลาวเป็นต้น วัดนักบุญอันนา สวยงามแปลกตา โบสถ์มีลักษณะเป็นหอคอยคู่ เป็นยอดแหลมสูงเด่นเป็นสง่า มองเห็นได้ใน ระยะไกล

 

นำทุกท่านชม พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า เดิมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภัคดีพิริยพาหะ (อุ้ย นาครทรรพ) เทศาภิบาลมณฑลอุดรธานี  ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก ผู้สร้างเป็นชาวญวน ชั้นบนและล่างไม่มีเสา และไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียว ใช้การเข้าเดือยไม้  เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นใน จังหวัดนครพนม ที่มีความสวยงามโดยเฉพาะลักษณะเป็นศิลปะโคโลเนียลแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้าง จากฝรั่งเศสช่วงสมัยสงครามอินโดจีน  รูปแบบอาคารเป็นตึก 2 ชั้น ทรงจั่ว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5)

 

นำทุกท่านกราบขอพร องค์พญาศรีสัตตนาคราช เป็นรูปปั้นพญานาค 7 เศียรสีทองหล่อด้วยทองเหลืองน้ำหนักรวม 9 ตัน ด้วยความสูงรวมฐานประมาณ 16.29 เมตร ประดิษฐานอย่างโดดเด่นสง่างามเหนือริมฝั่งแม่น้ำโขงโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ หางชี้ไปทางแม่น้ำโขง แสดงถึงความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำโขง และนับเป็นรูปปั้นพญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นำทุกท่านเดินทางสู่ พระธาตุนคร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2465 ภายในบรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ เงินบรรจุผอบไม้จันทร์แดง และของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายเชื่อกันว่าใครได้ไปสักการะพระธาตุ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน

 

กราบสักการะ พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีวอกและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ผลจากการ ขุดค้นทางโบราณคดี ลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200 - 1400 ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้

16.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ จ.อุบลราชธานี  (บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง)

20.00 น.    

เดินทางถึง จ.อุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจอัตราค่าบริการ

ออกเดินทางตั้งแต่ 6-9 ท่านขึ้นไป (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน)

เดินทาง มีนาคม-ธันวาคม 2564

จำนวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่พักคู่ /ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม /ท่านละ

8 ท่าน

2,499.-

2,499.-

1,000.-

6 ท่าน

2,699.-

2,699.-

1,000.-

2 - 4 ท่าน

6,900.-

6,900.-

1,000.- 

** ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามก่อนทำการจอง **

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

ราคานี้รวม

1.ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง

2.ค่าอาหารตามระบุในรายการ 5 มื้อ

3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ

5.ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินวงเงินท่านละ 1,000,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)

 

ราคานี้ไม่รวม

1.ค่าอาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากทางรายการจัดให้

2.ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ 200 บาท/ท่าน/ทริป

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง,หรือส่งสำเนาบัตรประชาชนผู้จอง

2.สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

3.ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ

4.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

5.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

การยกเลิกการเดินทาง

1.เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทางในช่วงภาวะโควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ

1.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

2.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง

3.ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว

4.กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)

5.ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ระหว่างที่อยู่บนรถ