แพ็กเกจ หมู่เกาะสิมิลัน One Day Trip

 • TSQQHKT-PK008
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ภูเก็ต
 • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ หมู่เกาะสิมิลัน One Day Trip

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 2,299

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • โรงแรมที่พัก เขาหลัก
 • โรงแรมที่พัก ภูเก็ต
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่
2,299
เด็ก (4-11ปี)
1,699
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

โปรแกรมสิมิลัน เดย์ทริป

พิเศษ!! รถรับ – ส่ง ที่พักภูเก็ต หรือเขาหลัก

ผู้ใหญ่ 2,299.-   เด็ก(4-11ปี) 1,699.-

เปิดบริการ 15 ตุลาคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2565

   ภูเก็ต -ดื่มดำชมความงามหมู่เกาะสิมิลัน-ดำน้ำชมปะการัง
05.40 - 06.20 น. รถตู้รับท่านที่โรงแรมที่พัก จังหวัดภูเก็ต (รถตู้จอยกับลูกค้าท่านอื่น) 
 08.30 น. ทีมงานพร้อมต้อนรับทุกท่าน ณ ท่าเรือทับละมุ เพื่อทำการเช็คอิน รับอุปกรณ์ดำน้ำ รับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง(ชา, กาแฟ, โอวัลติน, เบเกอรี่) (มื้อที่1)
09.00 น. เตรียมพร้อมและออกเดินทางไปยังหมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว (speed boat แบบจอยทัวร์) จากท่าเรือทับละมุ เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอันดามัน
10.50 น. ดำน้ำจุดแรกชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสันที่เกาะ 5 หรือ เกาะ 6
11.40 น. พักผ่อน ณ ชายหาดขาวบริสุทธิ์บนเกาะเมี่ยง (เกาะ 4) ณ หาดเจ้าหญิง(Princess beach) หรือ หาดเล็ก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบชุดอาหารกล่อง บนเกาะ 4 (มื้อที่2)
13.00 น. ออกเดินทางจากเกาะ 4 ไปดำน้ำตื้นที่เกาะบางู (เกาะ 9) ที่คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) หรืออ่าวนำชัย จุดไฮไลท์ของนักดำน้ำตื้นที่มีปะการังที่น่าดูชมและความหลากหลายของเหล่าปลาสีสันสวยงาม
14.15 น. เดินทางถึงโดนัลดัคเบย์ (Donald Duck Bay) ของเกาะสิมิลัน (เกาะ 8) นำท่านขึ้นจุดชมวิวบนหินเรือใบ สัญลักษณ์แห่ง “ทะเลสิมิลัน” หรือเลือกพักผ่อน เล่นน้ำที่อ่าวเกือกอันงดงาม
15.30 น. ออกเดินทางจากหมู่เกาะสิมิลันเพื่อเดินทางกลับท่าเรือทับละมุ
16.50 น. เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ พร้อมการต้อนรับทุกท่านด้วย เครื่องดื่มหลากหลายชนิด อาหารว่าง ส้มตำรสเด็ด ไก่ทอด ไอศครีม (มื้อที่3) จากนั้นนำทุกท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่าน
20.00 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ

 หมายเหตุ:
- โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม
- ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวหอบ หืด โรคหัวใจ,คนท้อง,เด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบและผู้สูงอายุเกิน 75 ปี

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไข (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตรานี้รวม
1. รถรับส่งระหว่างโรงแรมในภูเก็ตกับท่าเรือ
2. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์คอยแนะนำบนเรือ
3. ค่าธรรมเนียมอุทยาน (สำหรับคนไทย)
4. อุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก, ชูชีพ, ตีนกบ)
5. อาหารและเครื่องดื่ม ตามโปรแกรม
6. ประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ตามความพึงพอใจ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรุณาแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี