แพ็กเกจพม่า 1 วัน (กรุ๊ปส่วนตัว)

  • GQRGN-PK01
  • แพ็กเกจ : พม่า
  • เส้นทาง : ย่างกุ้ง
  • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจพม่า 1 วัน (กรุ๊ปส่วนตัว)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 2,799

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 1 วัน คืน )
DAY 1  
xx.xx น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง(เวลาพม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)ไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่านที่สนามบิน
xx.xx น. นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
xx.xx น. นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
xx.xx น. นำท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ นำท่านขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทย เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ และนำท่านขอพร เทพกระซิบ โดยท่านสามารถกระซิบที่ข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน
xx.xx น. นำท่านสู่ วัดงาทัตจี ซึ่งมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน
xx.xx น. นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต อาทิเช่น ผ้าถุง ทานาคา หยก ฯลฯ
xx.xx น. นำท่านชม เจดีย์ไจ๊กะส่าน เป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
xx.xx น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบินมิงกาลาดง
รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (ต้องใช้รถไม่เกิน10 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
2.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
4.ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลท่านตลอดการเดินทาง
5.น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
2.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่ม,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
5.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
6.ค่าประกันการเดินทาง
7.ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 200 บาท/วัน/ท่าน จำนวน 1 วัน รวมเป็น 200 บาทต่อท่าน
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนที่กำหนดในข้างต้น ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
2. การชำระค่าบริการ กรุณาชำระมัดจำเต็มจำนวนพร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. การยกเลิกการเดินทาง
3.1 การจองแพ็คเกจดังกล่าว ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกรณี กรณียกเลิกการเดินทาง บริษัท ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าแพคเกจทั้งหมด
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุด และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน