เทศกาลสงกรานต์ ซินเจียง อี้ลี่หุบเขาแอพริคอท ทุ่งหญ้านาลาถี 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)

  • ทัวร์ : China [ จีน]
  • เที่ยวเมือง : Xinjang (เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์)
  • สายการบิน : Sichuan Airlines
  • โค้ด : GO1URC-3U002
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 8 วัน 7 คืน
ราคา (เริ่มต้น)
39,888
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ • หุบเขาแอปริคอท หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว ชมดอกแอปริคอทบานสะพรั่งทั้งหุบเขา • ชมเทือกเขาแกรนด์แคนยอนอันจี๋ไห่ แกรนด์แคนยอนเจ็ดสี • ทุ่งหญ้านาลาถี ทุ่งหญ้าท่ามกลางหุบเขา หนึ่งในทุ่งหญ้าที่สวยที่สุด • ทะเลสาบโซรัม ทะเลสาบในตำนานของชาวคาซัค
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
10 เม.ย. 2562 - 17 เม.ย. 2562
39,888
สแตนด์บาย
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
0
12 เม.ย. 2562 - 19 เม.ย. 2562
40,888
สแตนด์บาย
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)(18.00-22.00)

14.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ E (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์(3U) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

พร้อมแจกอาหารกล่อง สำหรับทานเป็นอาหารเช้าในวันถัดไป
18.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8146
22.00 น. ถึงท่าอากาศยาน เฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

พักที่ HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

(โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท์)
วันที่ 2

เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) – อุรุมชี(สนามบินนานาชาติอุรุมชี ติโวพู)(08.10-11.55) - เมืองขุยถุน – แกรนด์แคนยอนอันจี๋ไห่


นำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉิงตู เช๊คอินและโหลดสัมภาระ เดินทางสู่เมืองอูรุมชี

(พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง)
08.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองอุรุมชี โดยเที่ยวบินที่ 3U8525
11.55 น. เดินทางถึง สนามบินอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การดูแลของประเทศจีน ประชากรส่วนใหญ่นับถือมุสลิมและมีเชื้อสายเตอร์กิช ในอดีตเคยเป็นชนเผ่ากลุ่มหนึ่งของชาวมองโกล ที่แตกเส้นสายออกมาเป็นของตนเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม แกรนด์แคนยอนอันจี๋ไห่ หุบเขาที่มีทิวทัศน์งดงาม เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเทียนซาน ตัวหุบเขานั้นถูกกัดเซาะโดยกระแสลมอีกทั้งบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยหินทรายและแร่ธาตุชนิดต่างๆ เมื่อแผ่นดินเกิดการทรุดตัว จึงเกิดเป็นสีสันต่างๆนาๆ ทั้งยังมีร่องรอยของธารน้ำโบราณที่ระเหยหายไปเมื่อนานมาแล้ว ลวดลายเหมือนกันรากไม้ที่เกี่ยวพันกันทอดยาวตลอดหุบเขา ตัวหุบเขามีความยาวประมาณ 300-400 เมตร หากเทียบกับแกรนด์แคนยอนของอเมริกาแล้ว แม้ว่าความยิ่งใหญ่จะไม่อาจเทียบได้ แต่เรื่องของความมหัศจรรย์และสวยงามแล้ว แกรนด์แคนยอนอันจี๋ไห่แห่งนี้สามารถนับว่าเท่าเทียม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hofo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3

เมืองขุยถุน – เมืองชิงสุ่ยเหอ – ทะเลสาบโซรัม – หุบเขาดอกแอพริคอท ต้าซีโกว – อี้หนิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู เมืองชิงสุ่ยเหอ (ใช้เวลาประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ทะเลสาบโซรัม หนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดในซินเจียง ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติคาซัก เป็นทะเลสาบในตำนานของชาวคาซักเล่ากันว่าในสมัยโบราณมีคู่รักชายหญิง ฝ่ายหญิงถูกปีศาจจับตัวไปเนื่องจากหลงในเสน่ห์ฝ่ายหญิง และเมื่อหญิงสาวพยายามจะหลบหนี กลับถูกปีศาจจับได้ จึงโยนลงไปในห้วงลึก ต่อมาฝ่ายชายเมื่อได้รู้ข่าวจึงได้กระโดดตามไป เมื่อทั้งสองได้พบกันแล้ว ก็ได้หลั่งน้ำตาแห่งความปลื้มปิติออกซึ่งได้ไหลรวมกันเป็นทะเลสาบแห่งนี้นี่เอง ทะเลสาบโซรัมเป็นชื่อในภาษาคาซัคแปลว่า ทะเลสาบอวยพร บริเวณรอบๆ ทะเลสาบเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เช่น ม้า แพะและแกะ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงที่ทะเลสาบโซรัมสวยที่สุด ทุ่งหญ้าจะเป็นสีเขียวสวยสุดลูกตา ตัดกับสีฟ้าใสของทะเลสาบ และมีฉากหลังเป็นเทือกเขาหิมะสุดกว้างไกล จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองชิงสุ่ย สู่หมู่บ้านซีต้าโกว เป็นเขตปกครองตนเองคาซักอี้ลี่ ชาวคาซัก จัดว่าเป็นกลุ่มของชนเผ่าที่พูดภาษากลุ่มเตอร์กิช คาดกันว่าอพยพมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรีย มีรกรากต้นตระกูลแตกสายมาจากชาวซงหนู ชาวเติร์กกลุ่มต่างๆ ก็ได้ทะยอยอพยพมายังเขตเอเชียกลางเป็นระยะเวลานานนับพันปี นำท่านชม ทุ่งแอพริคอทต้าซีโกว เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของชาวคาซักมาตั้งแต่โบราณ ในช่วงระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม จะเป็นช่วงที่ดอกแอพริคอทในหุบเขาบานสะพรั่งเป็นสีชมพูทั่วหุบเขา ตัดสลับกับพื้นหญ้าสีเขียว บรรยากาศโดยรอบเสมือนดั่งอยู่ในดินแดนเทพนิยาย ชาวจีนทั่วประเทศต่างรอคอยช่วงเวลานี้ เพื่อจะมาถ่ายรูปท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สรรค์สร้างโดยธรรมชาติ
หมายเหตุ การผลิบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติ การจัดทัวร์นี้เกิดขึ้นจากการคาดคะเนโดยการอ้างอิงจากบันทึกของฤดูกาลที่ผ่านมา ทางบริษัทไม่สามารถระบุวันเวลาของปรากฎการณ์ที่ชัดเจนได้ ดังนั้น การคาดการณ์อาจมีการคลาดเคลื่อนเป็นธรรมดา และเรามีความประสงค์เดียวกับท่านคือการพบเจอสิ่งที่ท่านก็ประสงค์ เช่นเดียวกัน

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอี่หนิง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Qingshui Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4

อี้หนิง – หุบเขาแอพริคอท - ชิงสุ่ยเหอ – ทุ่งหญ้านาลาถี - เมืองซินหยวน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่หุบเขาแอพริคอท เมืองอี้ลี่ นำท่านชม หุบเขาอี้ลี่ หรือ หุบเขาแอพริคอท ทุกปีในช่วงเดือน ปลายเมษายน ดอกแอพริคอท หรือ แอปริคอท จะออกดอกสีชมพูสะพรั่งไปทั่วหุบเขา สลับกับพื้นหญ้าสีเขียว ด้วยเนื้อที่กว่า 40 เฮกตาร์ ในทุกปีหุบเขาดอกแอพริคอท จะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีน ได้รับการขนานนามว่า เจียงหนานนอกกำแพง โดยเอกลักษณ์ของเจียงหนานคือดอกไม้ โดยปรกติแล้ว ดอกแอพริคอทจะบานเพียง 7 วันใน 1 ปีเท่านั้น นำ นำท่านออกเดินทางสู่ ทุ่งหญ้านาลาถี หรือ ทุ่งหญ้านาลัถ ในภาษาคาซัค ทุ่งหญ้านาลาถีเป็นทุ่งหญ้าที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นทุ่งหญ้าที่สามารถใช้เลี้ยงปศุสัตว์ได้ดีที่สุด หญ้าที่นี่เติบโตได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งแร่ธาตุและสารอาหาร โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนและฤดูใบไม้ผลิ หลังจากฤดูหนาวอันยาวนานกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ก็จะพาปศุสัตว์ของตัวเองมาขุนที่นี่ ในช่วงนั้นทั่วทั้งทุ่งหญ้าจะเต็มไปด้วยฝูงวัว แกะ แพะ สลับกับทุ่งหญ้าสีเขียว จะกลายเป็นวิวทิวทัศน์ที่ตื่นตาตื่นใจอีกแห่งหนึ่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซินหยวน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Liancheng Ecological Hote หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 5

ซินหยวน – บ้านชาวอุยกูร์ – จิงเหอ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองชิงเหอ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางชม บ้านชาวอุยกูร์ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด นำท่าน ชมการแสดงระบำปลายเท้าแบบเติร์ก หรือ นั่งรถม้าที่ตกแต่งตามแบบดั้งเดิม

(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขี่รถม้า ราคาประมาณ 280 หยวนต่อท่าน)

** หมายเหตุ โปรแกรมในวันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและเวลา **
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Wenzhou International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6

จิงเหอ – ผ่านชมเมืองโบราณอูลันบาย – ทุ่งกังหันลม – ซ่านซาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอุรุมชี (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางนำท่านผ่านชมเมืองโบราณอูลันบาย เมืองอูลันบาย เป็นเมืองสมัยราชวงศ์ถัง เคยมีอดีตอันรุ่งโรจน์ แต่เนื่องจากสงคราม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้ชาวเมืองต่างก็อพยพกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งปัจจุบันมีผู้อยู่ อาศัยเพียง 44 คนเท่านั้น ทุ่งกังหันลม จากนั้นนำท่านผ่านชม ทุ่งกังหันลม หนึ่งในโครงการการริเริ่มใช้ พลังงานหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ในปี ค.ศ. 2005 เพื่อลดการใข้พลังงานจากถ่านหิน และพลังงานฟอสซิล และรณรงค์การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันตรา พลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม เพิ่มขึ้นจาก ปี 2005 อย้างมาก ในปี 2005 พลังงานไฟฟ้าที่ได้เพียง 100 กิโลวัตต์ ซึ่งปัจจุบัน (ปี 2017 ) ได้เพิ่มขึ้นถึง 150,000 กิโลวัตต์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซ่านซาน ซ่านซาน นั้นแต่เดิมเป็นชื่อของราชอาณาจักรโบราณในซินเจียง ตัว เมืองตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของทะเลทรายทากลามากัน เมืองซ่านซาน เป็นจุดที่มีการค้นพบฟอสซิล ไดโนเสาร์เยอะเป็นลำดับต้นๆ ของจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ XIYOU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 7

ซ่านซาน - ทะเลทรายคุมตัก – ผ่านชมเทือกเขาถู่ยี่โกว - อูรุมชี(สนามบินนานาชาติอูรุมชี ติโวพู) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)(18.55-22.25)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายคุมตัก (รวมรถอุทยาน) คุมตัก เป็ยภาษาเตอร์กิช แปลว่าภูเขาทราย นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายทากลามากัน ตัวทะเลทรายแต่เดิมนั้นเป็นทะเลมาก่อน ปัจจุบันทะเลทรายคุมตักนั้น ได้มีการขยายตัวอยุ่ตลอด หากนับจากปี ค.ศ. 2008 นั้น ตัวทะเลทรายนั้นได้ขยายตัวมากถึง 76 เมตร นำท่านชมความสวยงามอันเงียบขรึมของทะเลทรายอันเวิ้งว้าง ฟังเสียงลมที่กรีดร้องสลับไปทั่วเนินทราย และ นำท่านขี่อูฐ (รวมอยู่ในค่าทัวร์) สัตว์ที่เป็นเหมือนเท้าของนักเดินทางและพ่อค้าที่เคยเดินผ่านเส้นทางแห่งนี้มานับหลายพันปี นำท่านผ่านชม เทือกเขาถู่ยี่โกว เทือกเขาถู่ยี่โกว ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเปลวไฟในเมืองทูรฟาน เป็นจุดที่ชาวอุยกูร์เริ่มต้นตั้งถิ่นที่อยู่เป็นที่แรกๆ ซึ่งในปัจจุบันจะยังคงมีชาวอุยกูร์ที่อาศัยอยุ่ในบ้านดินที่เจาะเข้าไปในภูเขาอยู่ดั่งเช่นบรรพบุรุษ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินอูรุมชี
18.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8526 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
22.25 น. เดินทางถึงสนามบินเฉิงตูจากนั้นนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ ACME HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 8

ถนนคนเดินจิงหลี – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)– กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(14.40-16.35)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย โดยบริเวณใกล้ๆ จะเป็นที่ตั้งของศาล เจ้าสามก๊ก ท่านสามารถไปสักการะ เล่าปี กวนอู เตีวหุย และขุนพลของจ๊กก๊กอีกมากมาย

(ไม่รวมค่าเข้าศาลเจ้าสามก๊ก ท่านสามารถชำระบัตรผ่านประตูได้ที่ทางเข้า ท่านละ 60 หยวน)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.55 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
16.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
1.     การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.     ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้    
     
1.    คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.    คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3.    คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
1.    บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.    บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.    หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.    รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.    ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.    กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.    มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.    หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.    เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11.    ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,550 บาท
1.    หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2.    หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
    รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
    และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
    - ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
    - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน
    - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง
    - ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.    สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4.    สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5.    เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6.    กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
    - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)          
     - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
    ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7.    เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8.    โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
    ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9.    ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10.     กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
    - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
    - หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
    - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,060 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,600 บาท ยกเว้น แคนาดา บราซิลและอาร์เจนติน่า
- เอกสารที่ต้องเตรียม    
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทำงาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.    ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.    นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.    นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.    นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 

1.     ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.     ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.     ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.     ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.     ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.     ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
    ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
    เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
    - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
    - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
    ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
    [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
    ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
    [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7.     รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
8.     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.    กระเป๋าเดินทาง
2.    กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน
 3.    ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.    ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.    ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.    ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป
**กรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน เก็บ ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 400 หยวน /ท่าน/ทริป**
8.    ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ 1,500 บาท