UNSEEN ลพบุรี ไหว้สาท้าววิรูปักโขนาคาราช รับเตี๊ยบ พาสปอร์ตสวรรค์หนึ่งเดียวในไทย

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Lop Buri (ลพบุรี)
  • ประเภทรถ : VAN
  • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  • Code : TSQQLOP-VAN001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

ไหว้สาท้าววิรูปักโขนาคราช UNSEEN แห่งใหม่ลพบุรี รับเตี๊ยบ พาสปอร์ตสวรรค์หนึ่งเดียวในไทย
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
22 ม.ค. 2565 - 22 ม.ค. 2565
1,499
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ทัวร์ 1 วัน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

29 ม.ค. 2565 - 29 ม.ค. 2565
1,499
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ทัวร์ 1 วัน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ- ลพบุรี-วัดเขาลังพัฒนา (สักการะท้าววิรูปักโขนาคาราช) – บ้านไม้ café-พระที่นั่งไกรสรสีหราช(ต้นไม้แห่งกาลเวลา)-วัดพระพุทธบาท-กรุงเทพฯ

06.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย The Wiz2 รัชดา19 (ติดกับสถานีMRT รัชดาทางออก)
เช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดลพบุรีพร้อมรับประทานอาหาร snack box (มื้อที่ 1)
09.30 เดินทางถึงวัดเขาลังพัฒนา อ.โคกสำโรง ขอพรท้าววิรูปักโขนาคาราช สถานที่ท่องเที่ยวunseen แห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ท้าววิรูปักโขนาคาราช เป็นพญานาคผู้ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในบทสวดและเป็นใหญ่กว่านาคใด ๆ ทั้งปวง ซึ่งตระกูลวิรูปักษ์ มีสีทอง เป็น1ใน4 ตระกูลพญานาค เป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดถือเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ในบาดาลพิภพด้วย (ไม่รวมชุดสักการะบูชา)
กลางวัน ออกเดินทางไปยัง บ้านไม้ ค่าเฟ่ อิสระรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่2) Hilight ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ และอาหารตามสั่ง ที่ร้านมีบริการเครื่องดื่มกาแฟสด เบอเกอรี่
13.00 นำท่านเดินทางไปยัง พระที่นั่งไกรสรสีหราช หรือพระที่นั่งเย็น เป็นพระที่นั่งอีกแห่งหนึ่งที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นพระตำหนักที่ประทับฤดูร้อนของสมเด็จพระนารายณ์ฯ เคยใช้เป็นที่ศึกษาสุริยุปราคากับราชทูตฝรั่งเศส และยังมีเรื่องราวของการแก้คำครหาและการจากลา นำชมต้นไม้แห่งกาลเวลา สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองลพบุรี (ใช้เวลาเดินทางจากร้านอาหารไปเพียง 10 นาที)จากนั้นนำคณะเดินทางไปอีกด้านหนึ่งของวิวเขาที่งดงามกับร้าน กระเพรา ซึ่งเป็นจุดพักผ่อนของนักท่องเที่ยวและชาวลพบุรี
15.00 นำท่านเดินทางไปยังวัดพระพุทธบาทสระบุรี (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) การได้มา วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นอกจากจะได้กราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้รับ“เตี๊ยบ” หรือพาสปอร์ตสู่สวรรค์”(ท่านละ1ชุด) ตามความเชื่อของชาวจีนอันมีมากกว่า 380 ปีแล้ว ซึ่งเชื่อกันว่าเตี๊ยบที่วัดพระพุทธบาทออกให้จะเป็นหนังสือแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถ้าตายแล้วมีเตี๊ยบไปด้วยชีวิตหลังความตายจะดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง ไร้มารร้ายมารบกวน และยังเชื่อว่าจะได้บุญสูงที่ได้ทดแทนคุณบิดามารดาอีกด้วย ก่อนกลับแวะศาลเจ้าพ่อเขาตก ขอพรเหล่าเทพเจ้าจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี
17.00 นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
18.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ นำท่านส่ง ณ จุดหมาย The Wiz2 รัชดา19 (ติดกับสถานีMRT รัชดาทางออก) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด (8 ท่าน)
6.สนใจโปรแกรมสอบถามได้ที่ 094-4141494 (มดเอ็กซ์) Line: modx1499

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.รถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมคนขับ ท่องเที่ยวตามรายการ  
2.อาหารตามที่ระบุในรายการ (2 มื้อ )
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.มัคคุเทศก์คอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
6.น้ำดื่มบริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ขึ้นอยู่กับการให้บริการ ***
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%