Sea you to….หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (DD)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Satun (สตูล)
  • สายการบิน : Nok Air
  • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
  • Code : TSQQKLP-DD001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง - หาดทรายขาว เกาะราวี - อ่าวสอง - เกาะกระ
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
21 ม.ค. 2565 - 23 ม.ค. 2565
13,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

28 ม.ค. 2565 - 30 ม.ค. 2565
13,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

04 ก.พ. 2565 - 06 ก.พ. 2565
13,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

11 ก.พ. 2565 - 13 ก.พ. 2565
13,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

18 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565
13,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

25 ก.พ. 2565 - 27 ก.พ. 2565
13,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

04 มี.ค. 2565 - 06 มี.ค. 2565
13,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

11 มี.ค. 2565 - 13 มี.ค. 2565
13,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

18 มี.ค. 2565 - 20 มี.ค. 2565
13,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

25 มี.ค. 2565 - 27 มี.ค. 2565
13,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ

04.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
06.00 น. เดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD70 (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และไม่รวมอาหารร้อนบนเครื่อง)
07.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่

รถตู้ปรับอากาศ (ส่วนตัว) รอรับคณะรับจากสนามบินหาดใหญ่ นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา
11.00 น. ถึงท่าเรือปากบารา อำเภอละงู ผ่านขั้นตอนการคัดกรอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) แบบอาหารจานเดียว
บ่าย เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะโดยเรือ Speed Boat (เรือจอย)

ระหว่างเส้นทางนำท่านนมัสการ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา ณ เกาะตะรุเตา และเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการแห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา

หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ ที่มีซุ้มประตูหินธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ว่ากันว่าเมื่อไปเกาะไข่ต้องลอดซุ้มประตูหินจะสมหวังเรื่องความรักหากได้ลอดพร้อมกับคนรักแล้วจะทำให้รักกันชั่วนิรันดร

เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก เข้าที่พัก Bundhaya Resort ห้อง Deluxe bungalow หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
ค่ำ รับประทานอาหารกลางค่ำ (มื้อที่2)
วันที่ 2

เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-หาดทรายขาว เกาะราวี-เกาะยาง-อ่าวสอง-เกาะกระ-เกาะหลีเป๊ะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3)
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือหางยาว (แบบจอย) เดินทางไปยัง เกาะหินงาม เกาะที่ไร้หาดทราย มีหาดหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน ยามน้ำทะเลซัดขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกชุ่มเปล่งประกายสีดำเข้มสะท้อนรับกับแสงตะวันดูสวยงามมากๆ ชื่นชมธรรมชาติพร้อมเก็บภาพที่ระลึก และดำน้ำดูปะการังบริเวณหลังเกาะหินงาม
10.30 น. เดินทางต่อไปยัง ร่องน้ำจาบัง เกาะที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน
11.30 น. ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวสวยละเอียด น้ำทะเลใสเงียบสงบ ร่มรื่นไปด้วยร่มไม้ทอดยาวเป็นเปลไกวสู่ทะเล
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงแบบกล่อง บริเวณหาดทรายขาว (มื้อที่ 4)
บ่าย หลังจากอิ่มแล้ว ดำน้ำชมปะการังและมวลหมู่ปลากันต่อ ที่ เกาะยาง

นำท่านมุ่งหน้าสู่ อ่าวสอง ดำน้ำดูปลาสวยงามหลากหลายชนิด และชมมวลหมู่ปะการังกันต่อ

มุ่งหน้าต่อสู่ เกาะกระ อีกจุดดำน้ำดูปลาสวยงามมากมาย และยังมีปะการังหลากชนิดที่ไม่ควรพลาด **หมายเหตุ (ช่วง Green Season, Low Season จุดดำน้ำเป็นไปตามที่อุทยานกำหนด) **ในกรณีฝนตก พายุเข้า ออกทะเลไม่ได้ จะเปลี่ยนโปรแกรมเป็นเที่ยวชมบนเกาะหลีเป๊ะ** เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเล ชมวิถีชีวิต การทำประมงของชาวเลเผ่าอุรักลาโว้ย แวะถ่ายรูปริมหาด Zodiac Seesun Resort ที่กลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยวตอนนี้ รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จากนั้นชมวิวของ Sunset Beach กันต่อ แล้วเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก เข้าที่พัก Bundhaya Resort ห้อง Deluxe bungalow หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
วันที่ 3

เกาะหลีเป๊ะ-ปากบารา-รถตู้ (ส่วนตัว)ส่งสนามบินหาดใหญ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 6)
09.00 น. เก็บสัมภาระพร้อมเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา โดยเรือ Speed Boat (เรือจอย)
11.00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ (ส่วนตัว)

นำท่านเดินทางสู่ ปากบารา View Point แลนด์มาร์คสำคัญของปากบารา อิสระให้ท่านถ่ายรูปปั้นปลาที่เป็นสัญลักษณ์และชมวิวทะเลของจังหวัดสตูลก่อนนำท่านเดินทางสู่อำเภอหาดใหญ่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)

ช้อปปิ้งซื้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ของหาดใหญ่ ตลาดกิมหยง มาจากชื่อเต็มคือ "ตลาดชีกิมหยง" เป็นชื่อของคหบดีชายจีนชื่อ ชีกิมหยง และภรรยาชื่อละม้าย เจ้าของที่ดินแต่เดิม
17.00 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
18.55 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD507 (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และไม่รวมอาหารร้อนบนเครื่อง)
20.20 น. คณะเดินทางกลับสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

 หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
      -   เดินทางโดยรถตู้ มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน 
      -   เดินทางโดยรถบัส มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามได้จากผู้รับจองทัวรN
5.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6.หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7.มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1.แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3.แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ

1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนร

1.ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งบนเครื่องเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
2.ค่ารถรับ-ส่ง และท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
4.ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7.พนักงานขับรถที่คอยดูแลระหว่างการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง15 กิโลกรัม ราคา 490 บาทต่อเที่ยว   (หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง)
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน