แพ็กเกจ Dinner Sunset ภูเก็ต ล่องยอร์ชดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตก

 • TSWTHKT-PK009
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ภูเก็ต
 • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ Dinner Sunset ภูเก็ต ล่องยอร์ชดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตก

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 1,200

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • ท่าเรืออ่าวฉลอง
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่
1,200
เด็ก 4 - 12 ปี
1,000
กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )
Day 1 ล่องยอร์ชดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตก แหลมพรหมเทพ โดยเรือยอร์ช คาตามารัน
  รับส่งฟรี ป่าตอง กะตะ กะรน กะหลิ่ม ในเมือง  นอกพื้นที่ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ารถรับส่ง (หากต้องการ)
 

เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

 

ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือยอร์ชคาตามารัน ไปยังแหลมพรมเทพ พร้อมชมบรรยากาศ ความสวยงามในท้องทะเล บรรยากาศเย็นสบาย เลือกมุมพักผ่อน นั่งคุยได้ตามอัธยาศัย

  จิบไวน์(ท่านละ 1 แก้ว) ทานเสต็ก ซาชิมิ เน้นถ่ายรูปสวยๆ ฟังเพลง ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
 

เดินทางออกจากแหลมพรมเทพ สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง  ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืน

  กลับถึงท่าเรืออ่าวฉลอง และส่งท่านยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจกับภาพสวยๆจากช่างภาพมืออาชีพ
  หมายเหตุ**กำหนดการเดินเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและลมทะเล*
 

แพ็กเกจ ล่องเรือยอร์ช ( แบบจอย ) เรือออกทุกวัน

เรือขนาด 25 ที่นั่ง , 35 ที่นั่ง , 45 ที่นั่ง

( ขนาดเรือบริษัทจัดตามความเหมาะสมของจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน )

 

อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก อายุ 4-12 ปี
1,200 บาท 1000 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. ค่าอาหาร 1 มื้อ สเต็กไก่ ซาซิมิ เครื่องดื่ม ไวน์ท่านละ 1 แก้ว
 2. ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำหวาน ขนม ผลไม้
 3. เรือยอร์ช คาตามารัน ดินเนอร์
 4. รถรับส่งจากโรงแรมที่พักในภูเก็ต
 5. ช่างภาพ
 6. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. กัปตันเรือและพนักงานดูแลบนเรือ
 8. มัคคุเทศก์ชำนาญงานในวันทัวร์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
 9. เสื้อชูชีพ
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 11. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี