แพ็คเกจ เกาะเสม็ด เสร็จเราแน่ ดำน้ำ 6 เกาะ 3 วัน 2 คืน

 • TSWTRAY-PK003
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ระยอง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็คเกจ เกาะเสม็ด เสร็จเราแน่ ดำน้ำ 6 เกาะ 3 วัน 2 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 4,690

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • ท่าเรือนวลทิพย์ จ.ระยอง
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
2-3 ท่าน
3,990
4-5 ท่าน
4,290
6-7 ท่าน
4,490
8 ท่าน
4,690
กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
Day 1 ท่าเรือนวลทิพย์ – ท่าเรือหน้าด่าน(เกาะเสม็ด)-อิสระ ณ เกาะเสม็ด
11.00 น. เดินทางจาก ท่าเรือนวลทิพย์ โดยเรือเร็ว ไปยัง ท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด
11.30 น. ให้ท่านผ่านจุดคัดกรองและชำระค่าธรรมเนียมกรมอุทยาน(ไม่รวมค่าธรรมเนียม40บาท/ท่าน) ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)
 เที่ยง อิสระอาหากลางวันตามอัธยาศัย
 ที่พัก เช็คอินเข้าสู่ที่พัก Tonsak resort หรือเที่ยบเท่า
  อิสระพักผ่อนชมความงานของเกาะเสม็ดตามอัธยาศัย
Day 2
ดำน้ำ (เรือสปีทโบ๊ทส่วนตัว) - เกาะทะลุ-เกากุฎี-เกาะขาม - เกาะกรวย - ถ้ำค้างคาว - เกาะปลายตีน  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องที่พัก (มื้อที่1)
10.30 น. เดินทางไปสู ท่าเรือ
11.00 น. ออกเดินทางดำน้ำชมประการัง โดยเรือสปีทโบ๊ทแบบส่วนตัว ดำน้ำ 6 เกาะทะลุ เกาะกุฎี
เกาะขาม เกาะกรวย ถ้ำค้างคาว เกาะปลายตีน
เวลา 11.00-17.00 น.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน Box set (มื้อที่2)
  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  เช็คอินเข้าสู่ที่พัก Tonsak resort หรือเที่ยบเท่า
Day 3
เสม็ด - ท่าเรืออ่าวสลัด - ท่าเรือแหลมศอก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องที่พัก (มื้อที่3)
  จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนชมความงามของชายหาดตามอัธยาศัย
10.00 น. เช็คเอ้าออกจากโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด
11.00 น. นำท่านนั่งเรือกลับสู่ ท่าเรือท่าเรือนวลทิพย์

 

แพ็คเกจ เกาะเสม็ด เสร็จเราแน่ ดำน้ำ (เรือส่วนตัว) 6 เกาะ 3 วัน 2 คืน
อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน)
จำนวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน
8 ท่าน 3,990 บาท
6-7 ท่าน 4,290 บาท
4-5 ท่าน 4,490 บาท
2-3 ท่าน 4,690 บาท

กรุณาเชคห้องว่างก่อนทำการจอง

**หมายเหตุ : ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ Long Weekend  กรุณาสอบถาม**

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราบริการนี้รวม

1. ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน จำนวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้น  พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า

    กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็ม

    หรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

2. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

4. ค่าเรือข้ามฟากไป-กลับเกาะเสม็ด

5. ค่าเรือดำน้ำชมปะการัง (เรือสปีทโบ๊ทส่วนตัว) ตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

   ไม่รวมประกันสุขภาพ  ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

 

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

5. ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

 

หมายเหตุ

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2. กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

5. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

** โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***