แพ็กเกจ One Day Trip ทัวร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

 • TSWTUSM-PK005
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : สุราษฎร์ธานี
 • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ One Day Trip ทัวร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 1,690

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • โรงแรมที่พัก
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่
1,690
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

หมู่เกาะอ่างทอง

วันที่ 1

ดำน้ำชมปะการัง เกาะว่าว – ทะเลใน – ผาจรัสจันทร์ – พายเรือคายัค

08.00 น.

รถรับที่โรงแรมที่พัก แล้วพร้อมกันที่จุดนัดหมาย เพื่อเช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ

09.00 น.

นำท่านเดินทางออกจากท่าเรือ โดยเรือเร็ว (Speed Boat) เพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะว่าว

10.00 น.

เดินทางถึง เกาะว่าว เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบ เหมาะสำหรับการดำน้ำตื้น มีทั้งปะการังอ่อนและปะการังแข็งหลากหลายสีสันสวยงาม รวมไปถึงฝูงปลาหลากหลายชนิด ที่ให้กับนักท่องเที่ยวได้ ดำน้ำตื้นเพื่อชมความสวยงามใต้ท้องทะเล

11.00 น.

เดินทางล่องเรือเพื่อชมความสวยงามของเกาะแก่งต่างๆบริเวณโดยรอบ

11.30 น.

ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบและเดินทางเที่ยวชม ทะเลใน เป็นทะเลน้ำเค็มในหุบเขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติมีลักษณะเป็นแหล่งน้ำกลางภูเขา ที่เกิดจากหินปูนที่ยุบตัวในลักษณะเป็นวงรี น้ำทะเลของที่นี่มีความใสสะอาดเป็นสีเขียวมรกต บริเวณโดยรอบห้อมล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนที่มีต้นไม้ขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

13.00 น.

เดินทางขึ้นไปยังจุดชมวิว 500 เมตร ที่ ผาจันทร์จรัส เพื่อชมวิวของหมู่เกาะอ่างทอง ทุกท่านสามารถถ่ายรูปชมวิวและพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.00 น.

เตรียมตัวพายเรือคายัคบริเวณ เกาะวัวตาหลับ

15.30 น.

ออกเดินทางจาก เกาะวัวตาหลับ เพื่อเดินทางกลับไปยัง เกาะสมุย

16.30 น.

เดินทางกลับถึงท่าเรือเร็ว (Speed Boat) และส่งทุกท่านเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

 หมายเหตุ: โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่ารถรับส่งจากที่พัก (จอยกรุ๊ป)
2. ค่าเรือ Speed boat ไป-กลับ (จอยกรุ๊ป)
3. เจ้าหน้าที่บริการบนเรือคอยดูแลและอำนวยความสะดวก
4. เครื่องดื่มบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ , อุปกรณ์ดำน้ำ , อุปกรณ์พายเรือคายัค
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ และ ค่าขึ้นเกาะ

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไข และข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี