แพ็กเกจ Omakase day trip ทริปดำน้ำ อ่าวสัตหีบ Speed Boat ส่วนตัว

 • TSWTSAT-PK001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ชลบุรี
 • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ Omakase day trip ทริปดำน้ำ อ่าวสัตหีบ Speed Boat ส่วนตัว

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 4,500

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • 07.00 - 10.00 น.
 • 10.00 - 14.00 น.
 • 14.00 - 18.00 น.
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่ 1-6 ท่าน (จำนวน 1 ลำ)
4,500
ผู้ใหญ่ ท่านที่ 7
600
เด็ก 5 ปีขึ้นไป
600
เด็กต่ำกว่า 5 ปี
400
กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

แพ็กเกจ Omakase day trip ทริปดำน้ำ อ่าวสัตหีบ
(Speedboat ส่วนตัว)

ราคาเริมต้น 4,500.-/ลำ (เดินทาง 1-6ท่าน)
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันนี้ - ตุลาคม 2564

ตกปลาทำซาชิมิสดๆพร้อมน้ำจิ้มสุดแซ่บ l ถ่ายภาพชิคๆทะเลแหวก l ฟรีอุปกรณ์ดำน้ำตื้น l ฟรีอุปกรณ์ตกปลา 3 ชุด l ฟรีซีฟู้ดปิ้งย่าง หมึก กุ้ง l ฟรีผลไม้ตามฤดูกาล l ฟรีน้ำดื่มตลอดทริป

จุดดำน้ำ 
เกาะบริเวณอ่าวสัตหีบ เกาะอีเลา เกาะยอ เกาะเตาหม้อ เกาะหมู 

 

รอบเรือให้บริการ

เวลา 7.00 น. - 10.00 น.

เวลา 10.00 น. - 14.00 น.

เวลา 14.00 น. - 18.00 น.

หมายเหตุ: เรือเข้าออกตามเวลา กรุณามาก่อนเวลา 15 นาที

 

อัตราค่าบริการเรือเหมาลำ

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา/ลำ

เดินทาง 1-6 ท่าน

4,500 บาท

ท่านที่ 7 ขึ้นไป

เพิ่ม 600 บาท

เด็ก 5 ปีขึ้นไป

เพิ่ม 600 บาท

เด็กต่ำกว่า 5 ปี

เพิ่ม 400 บาท

หมายเหตุ: สุนัขและแมวสามารถขึ้นเรือได้

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. เรือสปีดโบ๊ท เหมาลำส่วนตัว 1 เครื่องยนต์
2. เครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำแข็ง และผลไม้
3. อาหารทะเลปิ้งย่าง ปลาหมึก กุ้ง
4. ผลไม่ตามฤดูกาฤดูกาล 
5. อุปกรณ์ตกปลา 3 ชุด (หากเพิ่มชุดล่ะ 100บาท)
6. ชูชีพ และอุปกรณ์ดำน้ำ 
7. บริการที่จอดรถ
8. บริการห้องอาบน้ำ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าเดินทาง ไปจุดนัดหมายขึ้นเรือ 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการที่ระบุ
3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4. ค่าใช้พื้นที่เขตอนุรักษ์เกาะแสมสาร
5. ค่าทิปกัปตันเรือ ขึ้นอยู่กับการให้บริการ
6. ประกันอุบัติเหตุ
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) 
และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ

การจองและสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก และ เลื่อน การเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี
2. หากท่านต้องการเลื่อนทริป กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเดินทาง สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง
3. หากท่านแจ้งเลื่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน