ประชุมเมืองไทย “ปลอดภัยกว่า” สวนนงนุช พัทยา 1 วัน

 • TSWTPTY-PK002
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ชลบุรี
 • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  ประชุมเมืองไทย “ปลอดภัยกว่า” สวนนงนุช พัทยา 1 วัน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 1,499

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • ประชุมเมืองไทย “ปลอดภัยกว่า” สวนนงนุช พัทยา 1 วัน
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

ประชุมเมืองไทย “ปลอดภัยกว่า” 
สวนนงนุชพัทยา 
โดยรถบัสปรับอากาศ 

เรารับจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ทุกรูปแบบ พัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน Walk Rally Team Building พร้อมหลักสูตรต่าง ๆ จัดค่าย จัดท่องเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก จัดเลี้ยง ปาร์ตี้ รถบัส รถตู้ VIP ทุกที่ทั่วไทย ด้วยทีมงานคนรุ่นใหม่ มีประสบการณ์ ทำงานเรียบร้อย ซื่อสัตย์และซื่อตรง ราคายุติธรรม ตามงบประมาณ  เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากเรา

05.00 น.

จุดนัดพบ

05.30 น.

ออกเดินทางสู่พัทยา

06.00 น.

บริการอาหารว่าง (มื้อที่1)

08.30 น.

เริ่มเข้าห้องประชุม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)

13.30 น.

ศึกษาดูงานสวนเกษตรพัทยา

15.30 น.

ชมสวนนงนุช หนึ่งในสิบสวนสวยที่สุดในโลก

16.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 น.

ถึงจุดนัดหมาย โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามควาสมเหมาะสม
รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1. รถบัสปรับอากาศตามที่ระบุรายการ
2. ค่าอาหาร 2 มื้อ 
3. มัคคุเทศก์ ดูแลตลอดการเดินทาง 
4. วิทยากร บรรยาให้ความรู้ 
5. ค่าธรรมเนียมเข้าสวนนงนุช
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ตามความพึงพอใจ ในการให้บริการ

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

การจองและสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง