แพ็กเกจ กระบี่ Railay Village Resort& Spa 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยสมายล์ WE (Krabi Get More)

 • TSQEKBV-WE027
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : กระบี่
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ กระบี่ Railay Village Resort& Spa 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยสมายล์ WE (Krabi Get More)

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 5,899

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • Jacuzzi Villa
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่
5,899
กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

 

Railay Village Resort& Spa
M Package

อัตรค่าบริการ
ห้องพักคู่ ราคาเริ่มต้น
(ราคา/ท่าน)

พักเดี่ยว / พักเพิ่มคืน
จ่ายเพิ่ม
(ห้อง/คืน)

Jacuzzi Villa

5,899

3,850

หมายเหตุ กรุณาแจ้งเช็คราคากับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง

 

เที่ยวบินสายการบิน Thai Smile

เที่ยวบินให้บริการ เดือนกรกฎาคม 2564

Flight

Destination

Departure

Arrival

Service

WE 253

BKK

KBV

12:10

13:30

Fri , Sun

WE 254

KBV

BKK

14:10

15:30

Fri , Sun

 

Bangkok●Suwannaphum(BKK) ► Krabi(KBV)

Flight

Destination

Departure

Arrival

WE 241

BKK

KBV

08:00

09:20

WE 249

BKK

KBV

17:15

18:35

 

Krabi(KBV) ► Bangkok●Suwannaphum(BKK)

Flight

Destination

Departure

Arrival

Flight

WE 242

KBV

BKK

09:50

11:10

WE 250

KBV

BKK

19:10

20:30

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.บัตรโดยสารชั้นประหยัด
2.โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวและท่านที่ 3 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
3.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.รถรับ-ส่งสนาม และท่องเที่ยว
2.อาหาร
3.ธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
4.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี)
5.Driver Guide และไกด์ท้องถิ่น
6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
7.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
8.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
9.ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจ
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

การจองและสำรองที่นั่ง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง