Easy Package น่าน..... 3 วัน 2 คืน

 • TSQQNNT-PK001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : น่าน
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  Easy Package น่าน..... 3 วัน 2 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 4,900

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

 • สนามบินน่านนคร
 • อูปแก้ว รีสอร์ท
 • ชมพูภูคา
 • ปัว เดอ วิว
 • น้ำทองน่าน
 • น่านตรึงใจ
 • น่านครา
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
จำนวน 2-3 ท่าน
7,900
จำนวน 4-5 ท่าน
5,900
จำนวน 6 -9 ท่าน
4,900
จำนวน 4-5 ท่าน
5,900
กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
  เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน ค่ำ
วันที่ 1 X / /
วันที่ 2 / / X
วันที่ 3 / / X

 

 

อัตราค่าบริการ

จำนวน 2-3 ท่าน

จำนวน 4-5 ท่าน

จำนวน 6 -8 ท่าน

โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท (ปัว)

โรงแรมน้ำทองน่าน (เมืองน่าน)

7,900.-

5,900.-

4,900.-

*** เปลี่ยนโรงแรมชำระเพิ่มตามรายละเอียดราคาด้านล่าง ***

โรงแรมที่อำเภอปัว

ปัว เดอ วิว (ห้องสแตนดาร์ด) หรือ ชมพูภูคา (ห้องดีลักซ์) 

500 / ท่าน/คืน

โรงแรมที่อำเภอเมืองน่าน

น่านตรึงใจ (เมืองน่าน)

500/ ท่าน/คืน

น่านนครา (เมืองน่าน)

700/ ท่าน/คืน

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตรานี้รวม

 1. รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ เส้นทาง จุดรับสนามบินน่าน - สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ - สนามบินน่าน
 2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามอัตราที่ท่านเลือก
 3. ค่าอาหาร ตามมื้อที่ระบุในรายการ
 4. ประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าทิปคนขับรถ ตามความพึงพอใจ
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรุณาแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี