• : +425 345 8765

จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน * ไม่ลงร้านช้อป * โรงแรม 4-5 ดาว* โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

4.0
รหัสทัวร์
: TSBGO1TFU-TG001
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: จีน
สายการบิน
: TG
ระยะเวลา
เส้นทาง
: เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
โดย
: go365travel-GO - 11/07615

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

HIGHLIGHT เฉิงตู / เมืองเม่าเสี้ยน / อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น+รถราง) / อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนอุทยาน) / ชมโชว์ธิเบต / เมืองโบราณซงพาน / ทะเลสาบเตี๋ยซี / ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า / ถนนไท่กู๋หลี / วัดต้อฉือ / ช้อปปิ้งถนนคนเดินชูลซีลู่ /สะพานโบราณอันซุน

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1TFUTG2309280028 ก.ย. 256603 ต.ค. 2566

36,900

สแตนด์บาย
GO1TFUTG2310050005 ต.ค. 256610 ต.ค. 2566

36,900

สแตนด์บาย
GO1TFUTG2311020002 พ.ย. 256607 พ.ย. 2566

32,900

สแตนด์บาย
GO1TFUTG2311090009 พ.ย. 256614 พ.ย. 2566

32,900

จอง
GO1TFUTG2311160016 พ.ย. 256621 พ.ย. 2566

32,900

สแตนด์บาย
GO1TFUTG2311230023 พ.ย. 256628 พ.ย. 2566

32,900

สแตนด์บาย
GO1TFUTG2311300030 พ.ย. 256605 ธ.ค. 2566

33,900

จอง
GO1TFUTG2312070007 ธ.ค. 256612 ธ.ค. 2566

33,900

จอง
GO1TFUTG2312140014 ธ.ค. 256619 ธ.ค. 2566

32,900

จอง
GO1TFUTG2312210021 ธ.ค. 256626 ธ.ค. 2566

32,900

จอง
GO1TFUTG2312280028 ธ.ค. 256602 ม.ค. 2567

34,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 07.30

  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

  10.55

  ออกเดินทางสู่ เฉิงตู ประเทศจีน สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG618

  15.05

  เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ เมืองเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งประชากรของที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเชียง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้า

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

  ที่พัก

  Maoxian Inter Hotel หรือระดับเทียบเท่า *โรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองเม่าเสี้ยน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 2)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมนั่งกระเช้า+รถราง อย่างละ 1 เที่ยว) ชมความงามของธรรมชาติที่สรรสร้างเป็นลำธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพันปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร น้ำสีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ ลำธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่างๆ แสนมหัศจรรย์และงดงาม ไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ จนมีชื่อว่าหวงหลงหรืออุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง หมายเหตุ ** ราคารวมนั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลงขึ้น+รถรางแล้ว อย่างละ 1 ขา หากท่านต้องการนั่งกระเช้าขาลงต้องชำระเพิ่มประมาณ 60 หยวน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วจ้ายโกว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ อยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเมืองจีนที่สวยงามและมีความหลากหลาย จนเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์บนดิน สามารถไปเยี่ยมชมได้ทุกฤดู ซึ่งเราก็จะได้เห็นเสน่ห์และความสวยงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

  ที่พัก

  New Jiuzhai Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 5)
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (เดินทางโดยใช้รถเวียนของอุทยาน) เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ครอบคลุมพื้นที่กว่า 720 ตารางกิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร ชื่อของ "จิ่วจ้ายโกว" นั้นเป็นคำภาษาจีนที่แปลว่า "ธารน้ำเก้าหมู่บ้าน" เพราะในอดีตนั้นมีหมู่บ้านชาวทิเบตทั้งหมด 9 หมู่บ้านอยู่ริมธารน้ำเหล่านี้ และเนื่องจากชาวทิเบตนั้นมีความศรัทธาในภูเขาและสายน้ำ จึงมีความเชื่อว่าจิ่วจ้ายโกวนั้นเป็นดินแดนแห่งขุนเขาและธารน้ำศักดิ์สิทธิ์มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมายกว่า 144 แห่ง และน้ำตกขนาดใหญ่ น้ำในทะเลสาบสีมรกตใสสะอาดและสวยงาม สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยองกรณ์ UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1992 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน ที่ใครๆ ต่างก็ใฝ่ฝันอยากไปเยือนสักครั้งในชีวิต

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
  หมู่บ้านซู่เจิ้ง น้ำตกที่ไหลผ่านตามธรรมชาติที่ ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ดั่งภาพวาดเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีของจิ่วจ้ายโกวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เที่ยวชมและบันทึกภาพกันเป็นจำนวนมาก ทะเลสาบแรด เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ 2 ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว รองจากทะเลสาบยาว และเป็นทะเลสาบที่มีวิวเปลี่ยนเยอะที่สุด เงาสะท้อนสวยงามอันดับ 1 รอบทะเลสาบเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนจะเป็นสีเขียวทั้งหมด ฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้จะเป็นสีแดง ส่วนต้นสนจะเป็นสีเขียว ส่องเงาสะท้อนน้ำยิ่งสวยงาม
  ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตร อยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม ชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตร โดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก ให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน
  ทะเลสาบ5สี เป็นทะสาบที่มีสีของน้ำแปลกตา โดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตยต์กกระทบพื้น สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงามมากก เป็นอุทยานที่เหมาะกับการไปถ่ายพรีเวดดิ้งธีมเทพนิยายมากๆ ทะเลสาบนกยูง ด้วยสีสันของสายน้ำที่เป็นสีฟ้าเข้ม-อ่อนสลับกันขึ้นอยู่กับระดับความลึกของน้ำ และรูปร่างของทะเลสาบคล้ายนกยูง จึงเป็นที่มาของชื่อนั่นเอง และในยามใบไม้เปลี่ยนสี เมื่อใบไม้สีต่างๆ ร่วงหล่นบนผืนน้ำ ก็จะแผ่กระจายออกคล้ายนกยูงกำลังรำแพน จนเป็นที่ร่ำลือว่าหากได้ชมความงามของทะเลสาบนี้ ก็ไม่อาจเห็นทะเลสาบอื่นใดงดงามได้อีก ทะเลสาบแพนด้า เป็นทะเลสาบสีเขียวอมน้ำเงิน เพราะเชื่อว่าเคยมีหมีแพนด้าลงมาดื่มน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ **แจ้งให้ทราบ:การเที่ยวชมภายในอุทยานจิ่วจ้ายโกวได้มากน้อยขึ้นอยู่กับการรักษาเวลาของคณะทัวร์และจำนวนนักท่องเที่ยวในวันนั้นๆ ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะพาคณะพาเที่ยวชมตามจุดไฮไลท์สำคัญๆตามที่ระบุในรายการทัวร์ และถ้าไม่สามารถเที่ยวชมได้ครบทุกจุดทางทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
  *** พิเศษ ชมการแสดงโชว์ทิเบต ชมการร่ายรำอันตระการตาและชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีพื้นเมืองที่สวยงามของชนเผ่าจ้าง(ทิเบต) ในโรงละครที่ตกแต่งในแบบทิเบตไม่ว่าจะชายหรือหญิงจะมีเสียงร้องที่สูงมากๆ

  ที่พัก

  New Jiuzhai Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 8)
  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณซงพาน อยู่ติดชายแดนจีน – ทิเบต ห่างจากเมืองเฉิงตู 322 กิโลเมตร สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบตซึ่งชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้าแกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต เมืองโบราณที่มีกำแพงรายล้อมรอบด้านเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาว 6.2 กิโลเมตรทำจากอิฐและหินที่มีความสูง 12.5 เมตร หนา 12 เมตร ใช้คนสร้างมากกว่าหนึ่งแสนคน มีรูปปั้นของเจ้าเหวินเฉิน กับกษัตริย์ซงเซนกัมโป แห่งธิเบต

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
  จากนั้นนำท่านเดินทางแวะชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ผิวน้ำราบเรียบ ปราศจากริ้วคลื่น หรือแท่งตอไม้ และสีของทะเลสาปเข้มสดไร้เงาสะท้อน ตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ เป็นทะเลสาปที่ใหญ่ตระการตา ทะเลสาบเต๋อซีเป็นผลพวงจากการเกิดแผ่นดินใหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อเข้าสู่เมืองเฉินตู

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
  จากนั้นนำท่านชม สะพานโบราณอันซุน คือชื่อของสะพานจีนโบราณ มีพิกัดอยู่ที่จังหวัดเฉิงตู ปัจจุบันสะพาน Anshun ข้ามแม่น้ำจิน มีรูปแบบสะพานศิลปะจีนที่ชัดเจน สะพานมีหลังคาปิดทับแบบศิลปะจีน เวลากลางคืนจะดูงดงามอย่างยิ่งเพราะมีการประดับไฟสวยงามสะท้อนผืนน้ำในยามค่ำคืน

  ที่พัก

  Serengeti Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า 5 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 11)
  นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3วันใน 1ปี จะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนไท่กู๋หลี ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรูอย่าง The Temple House ใครชอบสไตล์จีนโมเดิร์น จากนั้นนำท่านสักการะ วัดต้อฉือ ซึ่งอยู่บริเวณติดกันกับถนนไท่กู๋หลี ซึ่งวัดเก่าแก่แห่งนี้แต่เดิมพระถังซำจั๋งเคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป นำท่านชมจุดเช็คอินที่ หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก (IFS BUILDING) เป็นแพนด้าที่อ้วนน่ารักกำลังป่ายปีนตืน เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์แขวนอยู่บนอาคาร IFS ในใจกลางเมืองเฉิงตู จากนั้นนำท่านชม จากนั้นท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ถนนคนเดินชุนซีลู่ ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัย ทั้งสินค้าแบรนด์เนมและช้อปเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า รวมถึงร้านขายของกินมากมาย เป็นถนนที่ปิดไม่ให้รถสามารถวิ่งผ่านได้

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
  จากนั้นนำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เอกลักษณ์และไฮไลน์ของเมืองเฉิงตู มีคำกล่าวว่า “ถ้ามาเฉิงตู แล้วไม่ได้ดูโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถือว่ายังมาไม่ถึงเฉิงตู” เป็นศิลปะการแสดงงิ้วของเสฉวน เป็นการโชว์ที่ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น

  ที่พัก

  Serengeti Hotel หรือระดับเที่ยบเท่า 5 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 14)
  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณควานไจ่เซี่ยงจื่อ แปลเป็นไทยได้ใจความ “ซอยกว้างซอยแคบ” จัดว่ามีเสน่ห์ของความเป็นอาคาร ตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว ถนนคนเดินมี 3 ซอย แต่ละซอยมีความยาวประมาณ 400 เมตร มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ในแต่ละซอยและตรอกให้เดินช้อปกันเพลิน ทั้งร้านหนังสือ ร้านชา-กาแฟ บาร์ เสื้อผ้า ไปจนถึงร้านอาหารนานาชนิด รวมร้านค้าทุกซอยแล้วมีจำนวนหลายร้อยร้านค้า

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ เฉินตู

  15.55

  เดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG619

  18.00

  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1.การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
3.การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท 
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 
3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
4.กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
5.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก
**กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
**กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้
1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า(มาตรฐานโรงแรมจีน)
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 20 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
6.ค่าวีซ่าหมู่คณะสำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น  (ในกรณีที่สถาณฑูตจีนประกาศยกเลิกการใช้วีซ่ากรุ๊ป และต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวในการเดินทางเข้าประเทศจีนต้องชำระเพิ่มค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 2,000 บาท)  
7.อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
8.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
9.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
2.ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
3.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัม / ท่าน 
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,  ค่าซักรีด ฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
5.ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
7.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน

GO1TFUTG23092800

เดินทางวันที่ 28 ก.ย. 2566 - 03 ต.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TFU 2023-09-28 2023-09-28 10.55 - 15.05 avatar-img TG618
TFU - BKK 2023-10-03 2023-10-03 15.55 - 18.00 avatar-img TG619

GO1TFUTG23100500

เดินทางวันที่ 05 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TFU 2023-10-05 2023-10-05 10:55 - 15.05 avatar-img TG618
TFU - BKK 2023-10-10 2023-10-10 15.55 - 18.00 avatar-img TG619

GO1TFUTG23110200

เดินทางวันที่ 02 พ.ย. 2566 - 07 พ.ย. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TFU 2023-07-20 2023-07-20 10.55 - 15.05 avatar-img TG618
TFU - BKK 2023-07-25 2023-07-25 15.55 - 18.00 avatar-img TG619

GO1TFUTG23110900

เดินทางวันที่ 09 พ.ย. 2566 - 14 พ.ย. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TFU 2023-07-20 2023-07-20 10.55 - 15.05 avatar-img TG618
TFU - BKK 2023-07-25 2023-07-25 15.55 - 18.00 avatar-img TG619

GO1TFUTG23111600

เดินทางวันที่ 16 พ.ย. 2566 - 21 พ.ย. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TFU 2023-07-20 2023-07-20 10.55 - 15.05 avatar-img TG618
TFU - BKK 2023-07-25 2023-07-25 15.55 - 18.00 avatar-img TG619

GO1TFUTG23112300

เดินทางวันที่ 23 พ.ย. 2566 - 28 พ.ย. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TFU 2023-07-20 2023-07-20 10.55 - 15.05 avatar-img TG618
TFU - BKK 2023-07-25 2023-07-25 15.55 - 18.00 avatar-img TG619

GO1TFUTG23113000

เดินทางวันที่ 30 พ.ย. 2566 - 05 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TFU 2023-07-20 2023-07-20 10.55 - 15.05 avatar-img TG618
TFU - BKK 2023-07-25 2023-07-25 15.55 - 18.00 avatar-img TG619

GO1TFUTG23120700

เดินทางวันที่ 07 ธ.ค. 2566 - 12 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TFU 2023-07-20 2023-07-20 10.55 - 15.05 avatar-img TG618
TFU - BKK 2023-07-25 2023-07-25 15.55 - 18.00 avatar-img TG619

GO1TFUTG23121400

เดินทางวันที่ 14 ธ.ค. 2566 - 19 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TFU 2023-07-20 2023-07-20 10.55 - 15.05 avatar-img TG618
TFU - BKK 2023-07-25 2023-07-25 15.55 - 18.00 avatar-img TG619

GO1TFUTG23122100

เดินทางวันที่ 21 ธ.ค. 2566 - 26 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TFU 2023-07-20 2023-07-20 10.55 - 15.05 avatar-img TG618
TFU - BKK 2023-07-25 2023-07-25 15.55 - 18.00 avatar-img TG619

GO1TFUTG23122800

เดินทางวันที่ 28 ธ.ค. 2566 - 02 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - TFU 2023-09-14 2023-09-14 10.55 - 15.05 avatar-img TG618
TFU - BKK 2023-09-19 2023-09-19 15.55 - 18.00 avatar-img TG619
รหัสทัวร์ : TSBGO1TFU-TG001