สินค้าถูกจองเต็มหมดแล้ว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-277-3000

Baltic เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)

  • ทัวร์ : Estonia [ เอสโตเนีย ]
  • เที่ยวเมือง : Vilnius (วิลนีอุส) Riga (ริกา) Tallinn (ทาลลินน์)
  • โดย : TSZG
  • 01055******86
  • Code : TSZGTLL-2201TK
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

ว้าวซ่าไปกับ 3 ประเทศของยุโรปในแถบบอลติก ที่ได้รับการการันตีจากยูเนสโก้ ยกย่องให้เป็นมรดกอันล้ำค่า
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล

20.00 น. นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK69 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่ 2

สนามบินอิสตันบลู – สนามบินทาลลินน์ – ประเทศเอสโตเนีย – เมืองทาลลิน – เขตเมืองเก่าทูมเปีย พระราชวังทูมเปีย – โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์แมรี่ – ป้อมปราการเมืองเก่า

05.15 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี และรอต่อเครื่อง
08.35 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK1423 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาลลินน์ (Tallinn) ประเทศเอสโตเนีย เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าหลักของประเทศเอสโตเนีย ตั้งอยู่ริมชายฝั่งใต้ของอ่าวฟินแลนด์ในภาคกลางตอนบนของประเทศเอสโตเนีย และมีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลสาบอือเลมิสเต (Lake Ülemiste) อีกทั้งเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือนสวยงามมากมาย ยังคงได้เห็นวัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิม มีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟเล็ก ๆ บรรยากาศเงียบสงบให้นั่งพักผ่อนมากมาย เรียกได้ว่าทาลลินน์นั้นเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปเลยก็ว่าได้ นำท่านเยี่ยมชม เขตเมืองเก่าทูมเปีย (Toompea old town) โดยภายในเขตเมืองเก่านี้ท่านสามารถชม พระราชวังทูมเปีย (The Palace of Toompea) ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นรัฐสภาแห่งเอสโตเนีย จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาของเมืองนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าภาพที่ทุกท่านได้เห็นเบื้องหน้านั้น มีสีสันสดใสสวยงามดุจภาพวาดโดยมีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า นำท่านชม โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) เป็นโบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของเมืองคุณก็จะสามารถมองเห็นความสวยงามนี้ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1900 หลังจากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่ โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary Cathedral) โบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นแห่งแรกในสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ผ่านชม ป้อมปราการเมืองเก่า (Tall Herman Tower) เป็นลักษณะของป้อมปราการในยุคกลาง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hestia Hotel Susi, Estonia ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

เมืองทาลลินน์ – จัตุรัสกลางเมือง – ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก – The Great Guild Hall - ลัคกี้เฮาส์ – ถนนวิรู – เมืองปาร์นู – Wooden House – ประเทศลัตเวีย – เมืองริกา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปยัง จัตุรัสกลางเมือง (Town Hall Square) ถูกจัดให้เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่จัดได้ว่า “งดงาม” ที่สุดในยุโรป และได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกจากองค์กร UNESCO ในปี ค.ศ.1997 นำท่านชมอาคารบ้านเรือนที่ยังคงได้รับการบูรณะไว้ซึ่งความงดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแบบกอธิค โอบล้อมด้วยกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลาง บ้านเรือนสวยงามคลาสสิค บางตึกมีอายุเกือบพันปี เมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองสุดๆ ปัจจุบันก็มีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ แกลลอรี่ ร้านอาหาร และร้านกาแฟเล็กๆ ให้นั่งพักผ่อนมากมาย บรรยากาศเงียบสงบ นำทุกท่านเที่ยวชม ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก (The Town Hall Pharmacy) ร้านขายยาที่ถูกบันทึกว่าเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 1422 และยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน The Great Guild Hall อาคารที่ถูกจัดอันดับให้ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน์ โดยสมาคมพ่อค้าได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1407 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเอสโทเนีย จากนั้นไปชม ลัคกี้เฮาส์ (Lucky House) บ้านที่โชคดีรอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ของเมือง แล้วอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบนถนนคนเดินที่เริ่มจาก ถนนววีรู (Viru Gate) ที่มีสินค้าพื้นเมืองอาทิ อำพัน, ผ้าลินิน เป็นต้น
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองปาร์นู (Parnu) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงโดยประมาณ เมืองตากอากาศชื่อดังในแถบทะเลบอลติก เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเอสโตเนียมาก่อน ตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศ นำท่านชม Wooden House อาคารบ้านเรือนโบราณต่างๆ ในสไตล์อาร์ทนูโวที่มีสไตส์เฉพาะตัว เป็นเสน่ห์ไม่เหมือนใครที่ไหน จนกลายเป็นต้นแบบบ้านเรือนที่ถูกนำไปสร้างในสไตน์บอลติค

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ประเทศลัตเวีย (Latvia) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ ประเทศที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันงดงาม บรรยากาศแบบเมืองเก่าเข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว ได้กลิ่นอายของอารยธรรมในยุคโซเวียต ไม่ว่าจะเป็นปราสาท อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ป้อมปราการ และอื่นๆอีกมายที่รับรองได้ว่าสวยงามไม่ควรพลาด นำท่านเดินทงต่อไปยัง เมืองริกา (Riga) เมืองหลวงล้นเสน่ห์ริมฝั่งทะเลบอลติก มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศลัตเวียและใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศบอลติกอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ถูกยกย่องว่าสวยงามมากที่สุดในยุโรป ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 2014
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Rija VEF Hotel, Latvia ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

จัตุรัสทาวน์ฮออล์ – อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์ – บ้านนายหัวดำ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์เซนต์จอห์น The Dome Cathedral – อาคารสามพี่น้อง – ตลาดกลาง – เมืองรุนดาเล – พระราชวังรุนดาเล – ประเทศลิธัวเนีย – เมืองชัวเลย์ – สุสานไม้กางเขน – เมืองคาอูนัส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม จัตุรัสทาวน์ฮออล์ (Town Hall Square) เป็นสถานที่กำเนิดต้นคริสต์มาส มา 500 ปีแล้ว ที่นิยมประดับประดาตอน 25 ธันวาคมของทุกปี และตรงกลางจัตุรัสมี อนุสาวรีย์นักรบโรแลนด์ (Statue of St. Poland) ผู้เข้ามาก่อตั้งเมืองริก้ายุคเริ่มแรก และเป็นนักบุญในเวลาต่อมา ในฝั่งตรงข้ามนำท่านชม บ้านนายหัวดำ (House of Blackheads) แลนด์มาร์คห้ามพลาดของเมือง เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเก่า สร้างมาเพื่อเป็นที่รวมตัวดื่มสังสรรค์ของนักเดินทางต่างชาติและพ่อค้าที่ยังไม่แต่งงานที่ล้วนเป็นเศรษฐี สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1334 แต่ถูกทำลายในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1995 – ค.ศ. 1999 ปัจจุบันบ้านนายหัวดำถูกเปิดไว้ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีร้านขายของที่ระลึกหลายร้านรอบๆ จัตุรัสแห่งนี้

นำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peters Church) ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองริก้า สร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 13 ในส่วนของยอดโบสถ์ทำมาจากไม้ ได้รับการติดตั้งในปี 1690 ซึ่งสูงที่สุดในโลกในขณะนั้น โบสถ์เคยถูกไฟไหม้ไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปี 1973 โดยที่ยอดเปลี่ยนเป็นทำจากโลหะแทน ซึ่งปัจจุบันมีบริการลิฟต์ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวเมืองริก้าในมุมพาโนรามา *ไม่รวมค่าเข้าและขึ้นลิฟต์ประมาณ ท่านละ 9 ยูโร

หลังจากนั้นเดินต่อไปยังด้านหลังเพื่อชม โบสถ์เซนต์จอห์น (St. John Church) สร้างขึ้นในปี 1234 เพื่อใช้เป็นโรงสวดของวัดนิกายโดมินิกันต่อมาในศตวรรษที่ 13 กลายเป็นโบสถ์ และในปี 1582 ก็กลายเป็นโบสถ์แบบลัตเวียนโบสถ์แรกในเมืองริก้า นำท่านเพลิดเพลินย่านใจกลางเมืองเก่า Dome Square ชมโบสถ์ประจำเมืองริก้า The Dome Cathedral อยู่ริมจัตุรัส สร้างเมื่อปี 1211 ภายในมีออร์แกนขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป โบสถ์แห่งนี้มาปรับปรุงซ่อมแซมอีกครั้ง แล้วเสร็จตอนปี 1999 เพื่อให้ทันฉลองพร้อมกับรัสเซียที่ครบรอบก่อตั้งกรุงมอสโกมา 850 ปี นอกจากนี้บริเวณรอบๆจัตุรัสยังมีอาคารอื่นรายล้อมอาทิเช่น Stock Exchange 1852 – 1855, สถานีวิทยุลัตเวีย ร้านอาหาร ร้านกาแฟอีกหลายร้านด้วยกัน และนอกจากนี้ยังมี อาคารสามพี่น้อง (The Three Brothers) สร้างขึ้นเมื่อปี 1646 ที่พวกพ่อค้าวาณิชมาสร้างเอาไว้ ชั้น 2 เป็นที่เก็บของ ส่วนชั้นล่างเป็นที่พักอาศัย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย นำท่านชม ตลาดกลาง (Riga Central Market) เป็นตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998 มีพื้นที่ถึง 72,300 ตารางเมตร มีขายทุกอย่างตั้งแต่ผลไม้ ผัก อาหารสด ดอกไม้ เสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่างๆ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางชม พระราชวังรุนดาเล (Rundale Palace) หรือพระราชวังฤดูร้อน เคยเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของท่านยุค โดยปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังจากการออกแบบพระราชวังฤดูหนาวแห่งนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ภายในจะพบกับสิ่งตกแต่งดั้งเดิม ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ภาพวาด และเครื่องลายครามของราชวงศ์จีน นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศส ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามอันเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์

นำท่านเดินทางต่อไปยัง ประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงโดยประมาณ ประเทศเล็กๆ ในยุโรปแถบทะเลบอลติก ดินแดนสวยงามที่จะทำให้คุณตกหลุมรัก เพียงแค่ 2 เมืองดังก็สวยสะกดจนแทบหยุดหายใจ “ทราไก” อดีตเมืองหลวงเป็นเมืองแห่งทะเลสาบแสนโรแมนติกและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในขณะที่เสน่ห์ของ “วิลนีอุส” เมืองหลวงใหม่ คือย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรม โกธิค, เรอเนสซองส์ และ บารอค หลอมรวมกันอย่างกลมกลืนสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง วัฒนธรรมของยุโรป นำท่านไปยัง เมืองชัวเลย์ (Siauliai) นำท่านชม สุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses) เป็นสถานที่แสวงบุญของคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อยู่ห่างไปทางตอนเหนือของเมืองชัวเลย์ประมาณ 12 กม. มีความเชื่อกันว่าไม้กางเขนแรกถูกวางไว้บนเนินเขา ในช่วงปี 1831 สุสานไม้กางเขนถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่ในหลายๆครั้งโดยรัฐบาลโซเวียต ในปีพ. ศ. 2536 พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ และมีคนมากมายเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ที่นี่ไม่ได้มีเพียงไม้กางเขนเท่านั้นแต่ยังมีรูปปั้นของพระแม่มารีย์, รูปแกะสลักอื่นๆรวมกันนับแสนชิ้น

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองคาอูนัส (Kaunas) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของลิทัวเนีย เคานัสเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิทัวเนีย ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตั้งอยู่ตรงที่บรรจบกันของแม่น้ำเนริส และแม่น้ำเนมาน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Magnus Hotel, Lithuania ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

อาคารศาลาว่าการ – ปราสาทคาอูนัส – วิหารคาอูนัส – เมืองทราไก – ปราสาททราไก – เมืองวิลนีอุส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายภาพและชมอาคาร ศาลาว่าการ (City Hall) จากนั้นนำท่านชม ปราสาทเคานัส (Kaunas Castle) ปราสาทหินที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เพื่อป้องการกันการโจมทางด้านศาสนา แรกเริ่มอาคารปราสาทนี้ได้รับการบันทึกไว้ ในปี 1361 แต่ถูกทำลายด้วยผู้ก่อสงครามทางด้านศาสนา และได้มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1408 จากที่นี่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้าทั้งสองสายที่มาบรรจบกันที่เมืองนี้คือแม่น้าเนริสและแม่น้ำเนมานอีกด้วย และชม Holy Cross Church ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบเรอแนสซองส์ และ วิหารเคานัส (Kaunas Cathedral Basilica) ที่มีการสร้างแบบผสมผสานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองทราไก (Trakai) ปัจจุบันเมืองเล็กๆที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้ กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของท่องเที่ยวไปแล้ว ตัวเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบ เป็นที่ตั้งของ ปราสาทกลางทะเลสาบ (Trakai Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบกาลเว ซึ่งหลายคนที่เคยมาเยือนต่างก็เรียกขานปราสาทแห่งนี้ว่า Little Marie burg อีกด้วย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ปราสาททราไก (Trakai Castle) ปราสาทหินที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยดยุควีเตาตาสเจ้าผู้ครองเมืองทราไก ในสมัยอดีต *กรณีที่ทุกท่านต้องการขึ้น Hot-Air Balloons มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ ท่านละ 140 ยูโร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวงของประเทศลิธัวเนีย เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าใหญ่ และสวยงามที่สุดของ ประเทศลิธัวเนีย ค้นพบในปี ค.ศ. 1323 ที่ตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของ แม่น้ำเนริสและ แม่น้ำวิลเนีย ล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียวขจี ทางยูเนสโก้ประกาศให้เมืองเก่าวิลเนียอุสเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Ibis Styles Vilnius, Lithuania ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6

โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล – ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส – โบสถ์เซนต์แอน – จตุรัสกลางเมือง - ช้อปปิ้งบนถนนเยดิมิโน – สนามบินวิลนีอุส – สนามบินอิสตันบลู

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เมืองวิลนีอุส (Vilnius) โดยนำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล (Church of St. Peter and Paul) เป็นโบสถ์แบบศิลปะบารอคที่สวยที่สุดของเมือง มีงานปูนปั้นถึง 2 พันชิ้นด้วยกัน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส (Vilnius Old Town) ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปกลาง มีตึกอาคารเก่าแก่งดงามที่ย้อนยุคไปในช่วงศตวรรษที่ 15-16 นำท่านชม โบสถ์เซนต์แอน (St. Anne’s Church) โบสถ์แบบโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าเดิมในช่วงศตวรรษที่ 14 เคยเป็นโบสถ์ไม้ และต่อมาในปี ค.ศ. 1495 – 1500 มีพระฟรานซิสกันได้สร้างโบสถ์ที่ทำจากหินขึ้นมาแทนที่ และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1581 จากนั้นนำเท่านเพลิดเพลินไปกับ จตุรัสกลางเมือง (Town Hall Square) ชมลานน้ำพุขนาดใหญ่ อาคารบ้านเรือนในแบบลิทัวเนีย บางครั้งจัตุรัสแห่งนี้มักถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงสำคัญๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คอนเสิร์ต หรือ การฉายโปรเจ็คเตอร์ขนาดใหญ่อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเขตจตุรัสทาวน์ฮอลล์หรือเลือกเดิน ช้อปปิ้งบนถนนเยดิมิโน ถนนช้อปปิ้งขนาดใหญ่และทันสมัยของเมือง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย
19.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK1408 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.35 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี และรอต่อเครื่อง
วันที่ 7

สนามบินอิสตันบลู – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

01.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK68 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเยอรมัน ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ยื่น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
รายละเอียดและเงื่อนไข

สำคัญโปรดอ่าน
1.กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
2.อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3.ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
4.นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
5.ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6.ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
นักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารจอง) จะต้องอีเมล เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจอง กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศีพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. การ๊นักท่องเที่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีเมล เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับเงินคืนรายละเอียดดังนี้
- หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้า
- ใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด
- พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง
** กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจและ สำเนาของผู้รับมอบอำนาจ **

เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป 
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น 
(กรณีวันเดินทางตรงกับวันช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
(กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-14 วัน 
เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรงแรมที่พักที่ท่านควรทราบ
1.เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
ช่น ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพัก
แบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ
อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน
อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก
เป็นห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว
2.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และ
ห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม
3.โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่
(Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการ
ลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจำเป็นต้องชำระค่าปรับกับโรงแรม
โดยตรง โดยค่าปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสายการบินที่ท่านควรทราบ
1.เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ)
สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มาก
ที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกันได้นั่งด้วยกัน หรือใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
2. กรณีที่ท่านเป็นมุสลิม หรือ นับถือศาสนาอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรด
ระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เพื่อชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเดิมของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
3.บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอ
ให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประจำชาติ ของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่
4. สายการบินอาจมีการงดเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
อาหาร ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)
1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  
2.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
3.กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
4.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
5.ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
6.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดเป็นไปตามสายการบินกำหนด
7.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
8.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
9.ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ก่อนใช้บริการ)
2.ค่าทิปคนขับ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
3.ค่าดำเนินการอื่นๆสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่ากำเนินการแจ้งเข้า-ออกนอกประเทศ
4.ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวรน์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
5.ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และบริการเสริมอื่น (ถ้ามี)
6.ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ถ้ามี) รวมถึงกรณีที่ประเทศปลายทางประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย