มหัศจรรย์...ฮ่องกง พีคแทรม ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates Airline (EK)

  • ทัวร์ : Hong Kong [ ฮ่องกง ]
  • เที่ยวเมือง : Hong Kong (ฮ่องกง)
  • สายการบิน : Emirates
  • โดย : TSBT
  • 01055******87
  • Code : TSBT-HKG85-EK
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

ย่านมงก๊ก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต นั่งรถรางพีคแทรม • วิคตอเรียพีค • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์ เบย์ • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเช็กแลปก๊อก
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
24 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566
22,999
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
31 มี.ค. 2566 - 02 เม.ย. 2566
22,999
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ย่านมงก๊ก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต

10.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
13.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศฮ่องกง โดย เที่ยวบินที่ EK364
17.40 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแลปก๊อก ประเทศฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) เมื่อเดินทางถึงสนามบินฮ่องกงให้เตรียมผล QR CODE สีเขียวเพื่อแสดงแก่ทางเจ้าหน้า รับสายคล้องพร้อมด้วยบาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำใคร และชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่จะพาไปยังพื้นที่สำหรับการตรวจหาเชื้อ และเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุบริเวณลำคอ โดยวิธีการ RT-PCT TEST (แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย) หลังจากนั้นจึงผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านมงก๊ก (Mong Kok) แหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยที่มีเอกลักษณ์แปลกตา รวมทั้งตลาดเก่าแก่ที่สะท้อนเสน่ห์ และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ถือเป็นหนึ่งในย่านยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแวะเวียนมา มีร้านสวยๆ บาร์เท่ห์ๆ หลบซ่อนตัวอยู่มากมาย ภายในย่านมีตลาดนัด Ladies’ Market ขนาดใหญ่ซึ่งมีร้านขายเสื้อผ้า และของกระจุกกระจิกให้ได้เลือกซื้อมากมาย

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

พักที่ KIMBERLEY HOTEL / CITYVIEW HOTEL / RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL / I CLUB MK/MA TAI WAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
วันที่ 2

นั่งรถรางพีคแทรม • วิคตอเรียพีค • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์ เบย์ • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์


** ก่อนออกเดินทางออกจากโรงแรม นักท่องเที่ยวทุกคนต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจโควิดแบบ Antigen Test Kit (ATK) ที่ทางบริษัทจัดเตรียมให้ และถ่ายรูปผลตรวจคู่กับพาสปอร์ตส่งให้กับทางหัวหน้าทัวร์ เพื่ออัพเดทลงในระบบของทางการฮ่องกง **
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่าน ขึ้นรถรางพีคแทรม เพื่อเดินทางไปยังจุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง โดยรถรางจะไต่ขึ้นเขาที่มีความลาดชันที่สุดของฮ่องกง ในระดับความสูง 396 เมตร ซึ่งในระหว่างทางจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น และมุมมองของทิวทัศน์นอกหน้าต่างตลอดเส้นทางขึ้นเขา โดยใช้เวลาในการขึ้นสู่ จุดชมวิว เดอะพีค เพียง 7 นาทีเท่านั้น ตั้งอยู่ด้านบนของยอดเขาวิคตอเรียพีค ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในฝั่งของเกาะฮ่องกง เป็นจุดที่ชมความงามของเมืองจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันมาก จุดชมวิวมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงได้ สามารถจะมองเห็นวิวเมืองด้านล่างได้เกือบทั่วทั้งหมด ไม่เพียงแค่ตึกต่างๆ รวมถึงอ่าว และสันเขาไกลๆ ของเกาะอีกด้วย นำท่านสู่ หาดทรายรีพัสล์เบย์ ที่ตั้งของวัดเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพที่ชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น เริ่มต้นด้วยการ เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย และออกด้วยเท้าขวา เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของเข็มนาฬิกา ซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านั่นเอง ก่อนที่จะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภได้ด้วยการ ลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด เพื่อให้มีแต่ความโชคดี จากนั้นนำท่านสักการะขอพร เจ้าแม่กวนอิม เป็นองค์แรก คนฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ โดยเฉพาะที่วัดเจ้าแม่กวนอิม บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ของเกาะฮ่องกง มีคำร่ำลือมาตั้งแต่อดีตว่า ..ไม่ว่าใครจะขอพรอันใดก็สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ..

จากนั้นให้ไปไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม เป็นองค์ที่สอง เพื่อปกป้องภัยอันตรายจากการเดินทาง และไหว้ขอพรโชคลาภจาก เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เป็นเทพเจ้าที่ให้โชคลาภ และความมั่งมีเงินทอง ความร่ำรวย หรือถ้าหากจะขอลูกให้ขอลูกจาก พระสังกัจจายน์ หากอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องทางด้านขวา แต่ถ้าหากอยากได้ลูกสาวให้ลูบท้องทางด้านซ้าย นำท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุยืนเพิ่มขึ้น 3 ปี ถ้าข้ามแล้วห้ามเดินย้อนกลับไปเด็ดขาด เพราะคนฮ่องกงเชื่อว่าชีวิตจะสั้นลงไป 3 ปี สำหรับคนโสดจะเลือกขอพรกับ เทพเจ้าแห่งความรัก ให้เอามือลูบที่บริเวณหินสีดำ พร้อมกับอธิษฐานให้สมหวังกับความรัก ปิดท้ายด้วยการรับพลังฮวงจุ้ยจาก ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง
กลางวัน บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านผจญภัยใน สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกชื่อดังของโลกที่มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ในวัยเด็กที่คุ้นเคยของใครหลายคน ด้านในของฮ่องกงดีสนีย์แลนด์จะแบ่งเครื่องเล่นออกทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน คือ • Main Street, U.S.A. เป็นโซนแรกเมื่อเดินผ่านประตูเข้ามาภายในดิสนีย์แลนด์ มีทั้งร้านขนม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก • Tomorrowland เป็นโซนเครื่องเล่นแห่งโลกอนาคต • Fantasyland เป็นเครื่องเล่นแนวแฟนตาซี สามารถเล่นได้ทุกคนไม่จำกัดความสูง • Adventureland เป็นเครื่องเล่นแนวผจญภัยต่างๆ อยู่ในโซนกลางแจ้งทั้งหมด • Toy Story Land เป็นโซนของเครื่องเล่นที่เป็นธีมการ์ตูนเรื่อง Toy Story โดยเฉพาะ • Grizzly Gulch เป็นจุดถ่ายภาพโซนเล็กๆ • Mystic Point เป็นโซนของเรื่องราวลึกลับ • Flights of Fantasy Parade ขบวนพาเหรดของบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดง “Disney In The Stars” Fireworks ที่ปราสาทเจ้าหญิงนิทราจะมีการจุดพลุ และโชว์ม่านน้ำสุดอลังการ มีเพลงเปิดบรรเลงและเปิดไฟอย่างสวยงามในตอนกลางคืนของทุกๆ วัน และการแสดงโชว์ “Festival of The Lion King” ตระการตาจากตัวการ์ตูนในเรื่อง The Lion King ** หากไม่ต้องการเข้า “สวนสนุกดิสนีย์แลนด์” หักค่าใช้จ่ายคืนท่านละ 2,000 บาท **
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
จากนั้น พักที่ KIMBERLEY HOTEL / CITYVIEW HOTEL / RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL / I CLUB MK/MA TAI WAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
วันที่ 3

วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเช็กแลปก๊อก


** ก่อนออกเดินทางออกจากโรงแรม นักท่องเที่ยวทุกคนต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจโควิดแบบ Antigen Test Kit (ATK) ที่ทางบริษัทจัดเตรียมให้ และถ่ายรูปผลตรวจคู่กับพาสปอร์ตส่งให้กับทางหัวหน้าทัวร์ เพื่ออัพเดทลงในระบบของทางการฮ่องกง **
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ
จากนั้น เดินทางไปยัง วัดหวังต้าเซียน วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ตัวอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ เพราะเชื่อว่า ..พระหวังต้าเซียนมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ.. นำท่านสักการะ องค์หวังต้าเซียน บริเวณลานหน้าวิหารหวังต้าเซียน มีชื่อเสียงด้านการขอพรด้านด้านสุขภาพ ที่ลานด้านในวัดจะมีแท่นสีแดงให้นั่งคุกเข่ากราบไหว้และขอพร นอกจากนี้ยังมี เซียมซี ของวัดหวังต้าเซียนได้ชื่อว่า แม่นยำมากๆ ในการทำนายอนาคต ** หากต้องการเข้าห้องลับที่เก็บ 60 ไท้ส่วยเอี้ย “ห้องลับหวังต้าเซียน” (Taisui Yuenchen Hall) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 HK$ / ท่าน ** วิธีการไหว้ขอพรองค์หวังต้าเซียนที่ถูกวิธี -อันดับแรกไหว้ “เทพเจ้าฟ้าดิน” หันหน้าออกไปทางหน้าวัด ตั้งสมาธิบอก ฟ้า ดิน บอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อายุ วัตถุประสงค์ที่มาขอพรกับองค์หวังต้าเซียน และขอให้พรนี้สัมฤทธิ์ผล -จากนั้นหันหน้าเข้าวัด ตั้งสมาธิ แล้วขอพร 1 ข้อ ที่เราต้องการมากที่สุด และขอให้กับตัวเองเท่านั้น (โดยส่วนมากมักจะขอเรื่องสุขภาพ) -ไม่ต้อง “บน” ว่าถ้าสัมฤทธิ์ผลแล้วจะมาถวายอะไร แค่บอกว่า "ถ้าสัมฤทธิ์ผลแล้วจะเดินทางมาขอบคุณด้วยตัวเอง"

นำท่านเข้าสักการะ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยที่จะนำพาโชคลาภมาให้ เลื่องลือในด้านการให้พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และการประสบผลสำเร็จจากสิ่งที่ขอไว้ โดยทางวัดจะมีธูปและแผ่นทองให้คนละ 1 ชุด เพื่อนำไปปิดทองลงบนองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ เริ่มจากการไหว้ขอพร และตั้งจิตอธิษฐานด้านนอก นำธูปไปปักลงบนกระถางโดยใช้มือซ้ายเท่านั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเปิดประตูให้เข้าไปด้านใน ก่อนเข้าไปเจ้าหน้าที่จะแจกถุงพลาสติกสำหรับสวมหุ้มรองเท้าอีกที ด้านในจะมีซินแสคอยแนะนำวิธีการขอพรให้อย่างละเอียด วิธีการขอพรให้เดินวนตามเข็มนาฬิการอบเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะทั้ง 5 องค์ จนครบ 3 รอบ ขณะที่เดินผ่านแต่ละองค์ให้ขอพรและไหว้ 3 ครั้ง เมื่อเดินจนครบให้กลับมายืนที่องค์ตรงกลาง บอกชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ที่มาไหว้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานขอพรมองไปที่ใบหน้าของท่าน หลังจบพิธีทางวัดจะมอบก้อนทองเป็นของที่ระลึกให้คนละ 1 อัน นอกจากนี้ ยังเป็นวัดที่ใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกับเทพเจ้าด้ายแดง “เทพเจ้าหยุคโหลว” หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือ ผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The Moon) ที่โด่งดังเรื่องการขอเนื้อคู่สุดๆ อีกจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมสำหรับคนโสดที่อยากมีคู่ บริเวณรูปปั้น เทพเจ้าแห่งจันทรา ซึ่งเชื่อกันว่า ..เป็นเทพที่ดลบัลดาลให้สมหวังในเรื่องความรัก ด้านข้างมีรูปปั้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาผูกด้ายแดง เพื่อขอให้พบกับคู่ครองหรือมีความรักที่มั่นคงและยืนยาว..

..เดินไปหยิบด้ายแดง ซึ่งจะมีวางอยู่ตรงซุ้มด้านซ้ายมือ แล้วก็ทำนิ้วตามในภาพ ที่สำคัญ...อย่าทำด้ายแดงหลุดมือเด็ดขาด!! ส่วนวิธีการขอพรของผู้ชายและผู้หญิงก็จะคล้ายๆ กัน ต่างกันตรงตอนที่เดินไปขอพรเท่านั้น..

วิธีขอพรกับ เทพเจ้าหยุคโหลว (เทพเจ้าแห่งความรัก) ผู้ผูกด้ายแดง - สำหรับผู้หญิง: ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง เดินไปทางรูปปั้นเจ้าสาว และอธิษฐานขอคู่ เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก - สำหรับผู้ชาย: ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง เดินไปที่รูปปั่นเจ้าบ่าว และอธิษฐานขอคู่ เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน
กลางวัน บริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ลี่ หยุ่น มุ่น

นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่วัดแชกงหมิว และนำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแด่ตัวเอง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกง เป็นวัดที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ซึ่งเป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ในเรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” ทางด้านในวัดจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดจำหน่ายธูป และเครื่องบูชาต่างๆ เมื่อได้ธูปแล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่จุดธูปที่ลานกว้าง เขียนชื่อ-นามสกุล และ วัน/เดือน/ปี ที่มาทำบุญครั้งนี้ลงไปบนใบสะเดาะเคราะห์ เพื่อทำให้เกิดสิริมงคล ช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไป วิธีการไหว้ขอพรองค์แชกงที่ถูกวิธี -เมื่อได้รับธูปจากเจ้าหน้าที่ของทางวัดแล้ว อันดับแรกให้ไหว้ “เทพเจ้าฟ้าดิน” บริเวณลานกลางวัดแชกง เพื่อให้เกิดสิริมงคลขจัดปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไป โดยหันหน้าออกจากวัด บอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อายุ และวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญที่วัดในครั้งนี้ นำธูปไปปักที่กระถาง โดยใช้มือซ้ายไปลงไปพร้อมกันทั้ง 3 ดอก -เมื่อเข้าไปในศาลให้ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่านแชกง ตอนอธิษฐานขอพรให้มองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ -ทำพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตา โดยใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา ตั้งจิตอธิฐานแล้วใช้มือหมุนที่กังหัน 3 ครั้ง ถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดี ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา ถ้าชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลองอีก 3 ครั้ง ดังๆ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE และเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง เครื่องกีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วย ซึ่งตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายนั้น ยังมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่อย่าง OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ และยังมีแบรนด์หรูระดับ HI-END มากมายให้ได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย
.
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเช็กแลปก๊อก
21.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ EK385
23.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

-ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศฮ่องกง ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ โรงงานจิลเวอรี่ ร้านหยก เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
-เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 300 USD / ร้าน / ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
มาตรการขั้นตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการฮ่องกงที่ใช้บังคับกับผู้เดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย ดังนี้
-กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของทางการฮ่องกงก่อน เพื่อรับ QR Code สำหรับบันทึกหลักฐานการฉีดวัคซีน และการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ลงในระบบ (QR Code จะมีอายุ 48 ชั่วโมง)
-แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ตั้งแต่ 2 เข็ม ขึ้นไป ได้แก่ Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm (Beijing), Sinovac, Covishield, Covaxin, Covovax หรือวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยทางการของฮ่องกง
-ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจโควิดแบบ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนออกเดินทางมาสนามบินภายใน 24 ชั่วโมง ถ่ายรูปผลตรวจคู่กับพาสปอร์ต พร้อมกับระบุวันและเวลาที่ตรวจ หากผลเป็นลบสามารถเดินทางไปที่พักได้ทันทีโดยไม่ต้องกักตัว
-เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเช็คแลปก็อก โปรดเตรียมคิวอาร์โค้ดเพื่อแสดงข้อมูลด้านสุขภาพต่อเจ้าหน้าที่ฮ่องกงไว้ให้ พร้อมสแกนคิวอาร์โค้ดของแบบฟอร์มแสดงข้อมูลด้านสุขภาพต่อฮ่องกง (HKSAR Health Declaration) ที่กรอกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการตรวจสอบรหัสประจําตัว รับสายคล้องพร้อมด้วยบาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำใคร และชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19
-เจ้าหน้าจะพาไปยังพื้นที่สำหรับการตรวจหาเชื้อ และไปที่บูธที่มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำอยู่ นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับการเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุบริเวณลำคอ โดยวิธีการ RT-PCT TEST (แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย) หากพบว่าติดเชื้อ COVID-19 จะถูกแยกตัวออกมากักตัวในสถานที่ที่ทางการฮ่องกงกำหนด
-หลังจากได้รับอีเมลยืนยันผลการตรวจ RT-PCR TEST หลังจาก QR Code เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำเงินแล้ว สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ในฮ่องกงได้ตามปกติ
-นักท่องเที่ยวต้องตรวจหาเชื้อโควิดแบบ Rapid Antigen Test (RAT) ที่โรงแรมทุกเช้า (ทางบริษัทจะทำการเตรียมไปให้) พร้อมกับรายงานผลลงในระบบ ก่อนออกเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศฮ่องกง 
-หากติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างท่องเที่ยวกับคณะ ทางบริษัทฯจะทำการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อมารับผู้เดินทางไปยังสถานที่กักตัว ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตัวเองในทุกกรณี อาทิ ค่าทำความสะอาดห้องพักที่โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเดินทางขากลับ ค่าสถานที่สำหรับใช้ในการกักตัว (ไม่สามารถเลือกได้ ทางรัฐบาลฮ่องกงเป็นผู้กำหนด) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น
** เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่สถานการณ์ และมาตรการของทางรัฐบาลฮ่องกง **

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
•    กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
•    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
•    ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
•    ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
•    ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
•    ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
•    ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย :
•    กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
•    ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ 

•    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
•    คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
•    กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
•    กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
•    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม
-บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
-เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ หากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ )
-ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน  การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย และอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
-ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ)
-ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศ ซึ่งเป็นการชำระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
-ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง และในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหาย หรือชำรุดจากสายการบิน
-กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
-เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
-คณะที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
-ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธการเข้า-ออกประเทศของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
-กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดห้องพักที่ประเทศฮ่องกง
-ห้องพักแต่ละโรงแรมอาจจะมีประเภทที่แตกต่างกัน ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม
-บางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียงไม่กี่ห้อง ซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ที่ต้องใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกัน และอาจจะได้คนละชั้น บางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ
-ทางการฮ่องกงได้ประกาศมาตรการ ห้ามพนักงานโรงแรมเข้าไปทำความสะอาดห้องพัก ซึ่งในระหว่างวันที่นักท่องเที่ยวเข้าพัก พนักงานจะสามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ หลังจากนักท่องเที่ยวเดินทางกลับไปแล้วเท่านั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศฮ่องกง เนื่องจากพนักงานทำความสะอาดในโรงแรมติดเชื้อ COVID-19 เป็นจำนวนมาก **มาตรการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง**
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด **

อัตราค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ สายการบิน EMIRATES (EK) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
- ค่าอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ Rapid Antigen Test (RAT) ตามที่โปรแกรมระบุ
- น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
- ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
-ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกง
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
-หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ฮ่องกงมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
-ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย พร้อมใบรับรองภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน (เงื่อนไขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
-ค่าตรวจ RT-PCR หลังเดินทางมาถึงสนามบินฮ่องกง (ในกรณีทางการฮ่องกงมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีค่าใช้จ่าย) 
-ค่าประกันโควิด-19 ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
-ค่าที่พักในประเทศฮ่องกงสำหรับกักตัว หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
-ค่าทำความสะอาดที่พัก หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท / ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)