เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน EP.2 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Smile Airways (WE)

 • ทัวร์ : Nepal [ เนปาล ]
 • เที่ยวเมือง : Kathmandu (กาฐมาณฑุ)

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: TH

  Filename: tour/tour_detail.php

  Line Number: 282

  Phaplu ()
 • สายการบิน : Thai Smile
 • โดย : TSZG
 • 01055******86
 • Code : TSZGKTM-2202WE
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

เนปาลดินแดนแห่งความศรัทธา ชมวิว "เทือกเขาหิมาลัย" ยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ "นากาก็อต" สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล สุดว้าว!! พักนากาก็อต 1 คืน พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
25 มี.ค. 2566 - 28 มี.ค. 2566
24,990
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตริภูวัน – เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ – สวยัมภูวนาถ หรือ วัดลิง

07.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
10.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินตริภูวัน ประเทศเนปาล โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE319 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
12.25 เดินทางถึง สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาลอีกด้วย เมืองกาฐมัณฑุเป็นเมืองที่ถือว่าหากใครที่มาเยือนเนปาลแล้วต้องมาเยือนนี้ด้วย เพราะที่นี่นั้นเป็นจุดศูนย์รวมทั้งการค้า การเดินทาง วัฒนธรรม หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกมากมาย อาทิเช่น สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ย่านถนนทาเมล หรืออื่นๆ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยังที่พักเพื่อทำการเช็คอิน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ภายในสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ อีกทั้งยังมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ พระราชวังกาฐมัณฑุ วัดกุมารี กาฐมาณฑป หนุมานโธกา วัดตะเลชุและจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย นำท่านนมัสการเทพธิดากุมารี ณ วังกุมารี ที่ประทับของเทพธิดากุมารี ตัวแทนแห่งเทวีพรหมจารีย์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ มีหน้าที่ทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟหรือเทพธิดาแห่งการดำรงชีพ ซึ่งถือเป็นเทพธิดายุคโบราณของศาสนาฮินดู จากนั้นนำท่านไปยังกาฐมาณฑป ที่สร้างขึ้นในตอนต้นของศตวรรษที่ 12 ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นจากต้นไม้เพียงต้นเดียว และเป็นที่มาของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ พาท่านชมวังหนุมานโธกา ที่ด้านหน้ามีรูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูงคอยรักษาประตูทางเข้าของพระราชวัง และสัการะเทวีตะเลชุภาวณีเทพประจำองค์พระมหากษัตริย์ ที่วัดตะเลชุ นำท่านเดินทางไปยัง สวยัมภูวนาถ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ วัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ ที่ถือว่ายิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก เป็นสถานที่ที่เก่าแก่มีอายุนานถึง 2,000 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ เมื่อปี พ.ศ. 963 ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากตัวเมืองกาฐมาณฑุไปทางตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรม การผสมผสานระหว่างศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ เป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่เเห่งหนึ่งของโลกและยังได้ขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกของโลกอีกด้วย โดยสถูปสวะยัมภูนาถนั้นมีลักษณะคล้ายโอคว่ำขนาดใหญ่สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ด้านบนจนถึงยอดสถูปสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยม มีภาพวาดเป็นรูปดวงตาไว้ทั้งหมด 4 ด้าน โดยมีความหมายถึง ดวงตาแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า หรือดวงตาแห่งปัญญาทั้งสี่ทิศ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักที่ Hotel Grand, Kathmandu หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2

เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก๊อต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองภักตะปุร์ หรือรู้จักกันในนาม เมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเสน่ห์ความน่าหลงใหลของเมืองนี้อยู่ที่วิถีชีวิตของชาวเมืองที่สามารถอยู่รวมกับอาณาจักรโบราณได้อย่างกลมกลืน ปัจจุบันถือว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ได้รับขนานนามว่า เมืองแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล เมืองภักตะปุร์ถือว่าเป็นเมืองเล็กที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานแกะสลักไม้ และการทำภาทคาวันโตปี หรือหมวกแก๊ป นอกจากนี้แล้ว เมืองบักตะปูร์ ยังเป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ ซึ่งองค์การยูเนสโก ได้รับการยกย่องให้ เป็นมรดกโลก ในปี 1979 พาทุกท่านเยี่ยมชม จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากบริเวณของจตุรัสนั้นมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่พระราชวัง วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ และมีสถานที่สำคัญมากมาย อาทิเช่น ประตูทองคำ ประตูที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ความเก่าแก่ของประตูนานถึงก่อนคริสต์ศักราช 1756 และเป็นประตูทางเข้าของ พระราชวัง 55 หน้าต่าง มีการตกแต่งลวดลายไปด้วยของเหล่าเทพและอสูรต่างๆ ในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นหอศิลป์แห่งชาติ นอกจากนี้ยังมี ระฆังหมาเห่า รูปปั้นกษัตริย์ภูปตินทระมัลละ วัดไภราพนาถ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเจ้าไภราพเทพเจ้าแห่งความน่าเกรงขาม วัดมณฑปญาฎะโปละ มณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สวยโดดเด่นด้วยหลังคา 5 ชั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารไทย จากนั้นพาทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองนากาก๊อต หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ตั้งอยู่บนเขามีความสูงประมาณ 2,195 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 32 กิโลเมตร นากาก๊อตถือว่าเป็นเมืองที่สามารถชมวิวเทือกเขาหิมาลัย หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ได้แบบพาโนราม่า **หมายเหตุ : ทุกท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกไปจนถึงตะวันออกได้นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆเป็นที่สำคัญ** เป็นเมืองที่สามารถชมพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารอินเดีย พักที่ Hotel Mystic Mountain, Nagarkot หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3

เมืองนากาก๊อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ – เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ


พาทุกท่าน ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ในยามเช้า ทุกท่านสามารถเห็นวิวเทือกเขาหิมาลัย หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่ต้องยอมรับว่าสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงราวๆ 8,848 เมตร และยอดเขาแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนเป็น มงกุฏของโลก อีกด้วยนอกจากนี้ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศความหนาว และความสดชื่นของธรรมชาติ พร้อมภาพภูเขาข้างหน้าที่ทุกท่านจะได้เห็นนั้นจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองเปล่งประกายตลอดจนพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพที่หายาก และไม่สามารถหาได้ง่ายๆได้ในทั่วไป **หมายเหตุ : ทุกท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกไปจนถึงตะวันออกได้นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆเป็นที่สำคัญ**
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองปาทัน หรือเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองเก่ามรดกโลก ด้วยปะติมากรรมที่ประกอบไปด้วยพระราชวังน้อยใหญ่ภายในเมืองปาทัน หรือเมืองลิลิตปูร์ โดยเมืองแห่งนี้นั้นเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำพัคมาตี อยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5 กิโลเมตร ถูกสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หรือในช่วงศตวรรษที่ 3 อีกทั้งเมืองแห่งนี้นั้นยังถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดของเมืองกาฐมาณฑุอีกด้วย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ เป็นศูนย์กลางกลางงานหัตถสิลป์ของชาวทิเบต และยังมีชื่อเสียงในเรื่องของพระพุทธรูป นับเป็นครโบราณที่ยังมีชีวิต ภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนา อันเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางที่ทำให้ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟื่องฟูในแถบนี้ นำทุกท่านไปยัง จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ ตั้งอยู่ตรงใจกลางเมือง สถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยพระราชวังโบราณ วัด และโบสถ์ที่เก่าแก่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตงดงาม โดยรอบจตุรัสนั้นทุกท่านจะสามารถเห็นความสวยงามของบ้านเรือนประชาชนที่มีการแกะสลักบานประตูและหน้าต่างได้อย่างงดงามปราณีตอีกด้วย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง ย่านถนนทาเมล ตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุ ให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้นเพลิดเพลินไปกับสินค้าพื้นเมืองมากมาย ภายในตลาดสองข้างทางจะประกอบไปด้วย อาทิเช่น ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของต่างๆ ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นหัตถกรรมพื้นเมือง เครื่องประดับที่ทําจากหินตํางๆ และอุปกรณ์สําหรับการปีนเขา สถานที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งจุดที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะต้องไม่พลาดที่จะมาแวะเที่ยวชม หรือเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน หลังจากที่ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วนั้นพาทุกท่านชม ปศุปฏินารถ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์แห่งราชวงศ์มัลละ ซึ่งในการสร้างวัดครั้งนี้ก็เพื่อถวายแด่องค์ปศุปฏินาถภาคอวตารหนึ่งของพระศิวะ และยังมีความเชื่ออีกว่าแม่น้ำพัคมาตีนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนแม่น้ำคงคาแห่งเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เนื่องจากการไหลของแม่น้ำสายนี้นั้นจะไหลไปรวมกับแม่น้ำคงคา วัดนี้มีหลังคาที่ทำด้วยทองซ้อนกัน 2 ชั้น และประตูเงิน ถือได้ว่าวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวัดหนึ่งในศาสนาฮินดูของเนปาล หลังจากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม มหาเจดีย์โพธิ์นาถ เจดีย์ที่ใหญํที่สุดในเนปาลบนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ทิศ เป็นสถูปที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร วัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 บริเวณรอบๆวัดนั้นถือว่าเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานที่อพยพมาจากทิเบต เมื่อปีพ.ศ. 2502 เพราะเหตุนี้จึงทำให้เห็นพระทิเบตและคนทั่วไปยืนแกว่งล้อมนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทั่วไป
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูอาหารท้องถิ่น พิเศษ!! ชิมอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของเนปาล ลิ้มรสไวน์ข้าว ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดื่มท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง พักที่ Hotel Grand, Kathmandu หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4

สนามบินตริภูวัน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย


OPTION ► ทุกท่านสามารถซื้อกิจกรรมเสริมที่ถือว่าเป็นกิจกกรมแนะนำที่ไม่ควรพลาดหากท่านใดที่ได้มาเยือนยังประเทศเนปาล “Everest Scenic Mountain Flight” หรือที่เรียกว่าการนั่งเครื่องบินชมวิวของยอดเขา เพื่อสัมผัสบรรยากาศของเทือกเขาหิมาลัย หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ได้อย่างใกล้ชิด และที่สำคัญยังถือว่าทุกท่านจะได้มีโอกาสได้ขึ้นไปชมจุดที่สูงที่สุดของโลกอีกด้วยโดย จ่ายเพิ่มท่านละ 250 USD (ใช้ระยะเวลาสำหรับกิจกรรมนี้ประมาณ 50 นาที) 05.00 น. บริการรถรับจากโรงแรม ไปยังสนามบิน 06.00 น. นำทุกท่านเพลิดเพลินไปกับ Everest Scenic Mountain Flight 07.00 น. เดินกลับมายังโรงแรม หมายเหตุ: สำหรับ Option “Everest Scenic Mountain Flight” จะต้องทำการจองล่วงหน้า 1-2 วัน โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หัวหน้าทัวร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ
13.30 เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE320 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
18.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
รายละเอียดและเงื่อนไข

สำคัญโปรดอ่าน
1.    กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
2.    อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3.    ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
4.    นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
5.    ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6.    ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
  นักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีเมล์ เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น  ทางบริษัทไม่รับการยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.กรณีนักท่องเที่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีเมล์ เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับเงินคืน รายละเอียดดังนี้ 
- หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้า
-ใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด
-พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง
** กรณีมองอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมองอำนาจ**

เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้
-แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)
-แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
-แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 0-14 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด
-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
-ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมรรรม์
-ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
-ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
(ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
-ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ
-ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่ร้ายการทัวร์กำหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆเช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
-ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และ บริการเสริมอื่น (ถ้ามี)
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น