สินค้าถูกจองเต็มหมดแล้ว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-277-3000

RUSSIA MOSCOW ST.PETERSBURG นั่งรถไฟความเร็วสูง 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Mahan Air (W5)

  • ทัวร์ : Russia [ รัสเซีย ]
  • เที่ยวเมือง : Moscow-St Peterburg (มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
  • โดย : TSVW
  • 01055******89
  • Code : TSVWRUSW5-1
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

รถไฟตู้นอนชั้น First Class สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan กลับมอสโก พิเศษ !!! ชมการแสดงละครสัตว์ Circus มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – ถนนเนฟสกี้
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน สายการบินมาฮานแอร์ (W5) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
22.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน มาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5050 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด
วันที่ 2

สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) – มอสโก – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม

02.15 น. เดินทางถึง สนามบินเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เวลาท้องถิ่น) จากนั้นรอต่อเครื่องเพื่อเดินทางสู่ เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย
05.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินวนูโคโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน มาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5084
09.15 น. ถึง สนามบินวนูโคโว ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาประเทศรัสเซียช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
22.00 น. ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองมอสโก (Moscow) ประเทศรัสเซีย ออกเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) สร้างขึ้นโดย "พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1" ในปี 1839 ดำเนินการสร้างนานถึง 45 ปี มหาวิหารมีสวยงามอลังการตั้งแต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง สร้างเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้เป็นเจ้า หลังจากที่รัสเซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสมาได้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก สร้างด้วยการนำหินแกรนิตและหินอ่อนจำนวนนับล้านชิ้นตอกฝังลงบนพื้นทั่วจัตุรัสที่มีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทำให้กลายเป็นจัตุรัสโมเสกที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัสแดงจะล้อมรอบไปด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่ง หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Savior Tower) ที่ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นทับทิมน้ำหนักถึง 20 ตัน วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's Cathedral) สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหลั่นกันไป

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum) อยู่ไม่ใกลจากจัตุรัสแดง เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของรัสเซียซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนั้นสูง 3ชั้น ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้จำนวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมาย โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ที่พัก Izmailovo Gamma 3* หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ – ชมการแสดงละครสัตว์ –รถไฟตู้นอนชั้น First Class สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จุดหมายแรกของวันนี้คือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เมื่อมาก็ต้องมาชมดวามงามของสถานีรถไฟสวย ๆ และลองนั่งดูซักครั้ง แต่ก่อนเคยเป็นสถานที่หลบภัยจากกองกำลังทหารนาซีในช่วงสงครามครั้งที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใต้ดินทั่วมอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่ สถานีคอมซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มีภาพมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ทั่วทั้งสถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโค้งสวยงามที่อลังการยิ่งใหญ่ด้วยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม

แล้วไปเดินเที่ยวชม ตลาดอิสมายลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็นตลาดหนึ่งในมอสโกที่พ่อค้าแม่ค้าพูดภาษาไทยได้ สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดอิสมายลอฟสกี้จะเป็นแนวพื้นเมืองท้องถิ่น มีเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว กระเป้า หมวก และสินค้าที่ระลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรือ มาทอสก้า เอกลักษณ์ของรัสเซีย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอีวานที่ 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างที่สุดพระราชวังเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจำนวนห้องใช้สอยถึง 700 ห้อง หอดอย 18 จุดและป้อมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตรสำหรับสังเกตการณ์ ภายหลังปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ทำการของรัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ที่บริเวณด้านนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่ที่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและเพื่อให้เป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มีน้ำหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ อยู่บนหอดอยพระเจ้าอีวานที่สูง 81 เมตร ระฆังใบนี้จึงถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มาก น้ำหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต่ที่เห็นมุมหนึ่งมีชิ้นส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มีน้ำหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการเป็นสถานที่จัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ชั้น ตกแต่งสวยงามทั้งด้านนอกและด้านใน ยิ่งด้านในนั้นมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมากจริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดที่จะเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนำมากมาย

เดินทางต่อสู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลส์ เนื่องจากเป็นทำเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชัดเจนและเป็นมุมที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้เป็นที่ตั้งของบ้านพักส่วนตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดีตแล้ว ยังเป็นที่นิยมในการใช้เป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ

** กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท **

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดย รถไฟตู้นอนชั้น First Class (Grand Express Train)
วันที่ 4

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า บนรถไฟ

เดินทางถึง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าสู่ตัวเมืองของเมืองหลวงเก่าและเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศรัสเซียที่งดงามเป็นที่กล่าวขานจนได้ชื่อว่า ราชินีแห่งยุโรปเหนือ เมืองใหญ่เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชในปี 1703 และก็ทรงย้ายเมืองหลวงจากมอสโกมาที่นี่จนครองความเป็นเมืองหลวงอยู่นานกว่า 200 ปี นำท่านถ่ายภาพโบสถ์หยดเลือด (Church of the Saviour on the Blood) (ด้านนอก)โบสถ์เก่าที่สร้างตั้งแต่ปี 1883 เป็นโบสถ์ที่มีไว้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ตัวอาคารโบสถ์ออกแบบสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบเซนต์ไทน์เช่นเดียวกับวิหารเซนต์บาซิลในมอสโกที่เป็นอาคารต้นแบบ ผู้สร้างโบสถ์แห่งนี้ก็คือ"พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3" ซึ่งสร้างให้เป็นอนุสรณ์ถวายพระเกียรติแก่ "พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2" พระบิดาที่ถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณนี้เมื่อปี 1881

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังที่สร้างตั้งแต่ปี 1732 และเพื่อแสดงถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซียจึงได้สร้างให้มีขนาดที่ใหญ่และตกแต่งอย่างงดงามในสไตล์ บารอก เป็นพระราชวังที่มีเอกลักษณ์ด้วยสีเขียวขาว ด้านหน้าอาคารมีความยาวถึง 250 เมตร มีห้องรวมแล้ว กว่า 1,500 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังฤดูหนาวแห่งนี้ได้เปิดให้เข้าชมภายในได้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ภายในมีการจักแสดงสมบัติล้ำคำของราชวงศ์แห่งรัสเซีย เก็บงานศิลปะระดับบันลือโลกซึ่งมีมากถึงกว่า 3,000,000 ชิ้น ทั้งงานเขียน งานปั้น งานแกะสลัก หลายชิ้นเป็นของเก่าตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณไล่มาจนถึงช่วงตันศตวรรษที่ 20 และยังมีหนังสือเก่าอีกหลายหมื่นเล่มซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างที่สุด ผลงานจากศิลปินชื่อดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็น ไมเล แองเจโล, ลีโอนาร์โด ดา วินชี, แวนโก๊ะ ก็สามารถหาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ที่พัก Okhtinskaya Hotel 3* หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – ถนนเนฟสกี้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) เข้าชมภายในพระราชวังที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงสร้าขึ้นริมทะเลบอลติกในปี 1705 เพื่อให้เป็นที่ประทับพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนและทรงมีความต้องการให้พระราชวังแห่งนี้สวยงามยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส ด้วยจุดประสงค์เดียวก็คือเพื่อแสดงออกถึงความรุ่งเรื่องร่ำรวยของรัสเซียในยุคนั้น ตัวอาคารออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและนีโอคลาสสิก ตื่นตากับอุทยานพรรณไม้ที่มีประติมากรรมน้ำพุทองเหลือง สูงถึง 27 ขั้นพร้อมรูปปั้นอีก 255 ชิ้นตกแต่งรายรอบ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล (Peter and Paul Fortress) สิ่งก่อสร้างชิ้นแรกของเซนส์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ทรงตั้งชื่อให้ป้อมแห่งนี้ตามชื่อของนักบุญปีเตอร์และนักบุญปอลผู้เป็นสาวกแห่งพระผู้เป็นเจ้า ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1703 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันศัตรู โดยมีความสูงประมาณ 122.5 เมตร ต่อมาในราวปี 1706 ก็ขยับขยายให้มีพื้นที่ของคุกสำหรับคุมขังนักโทษการเมือง และก็ได้ต้อนรับนักโทษการเมืองชื่อดังของเมืองอยู่หลายคน แต่ก็ไม่มีนักโทษคนใดน่าสนใจเท่ากับการถูกคุมขังของ "ซาร์เรวิช อเล็กซิส"(Tsarevich Alexis) พระโอรสองค์โตของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ที่ถูกจับได้ว่าจะก่อการกบฏและลอบปลงพระชนม์พระบิดา ส่วนพระเจ้าปีเตอร์มหาราชภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคต ก็ถูกนำพระศพบรรจุไว้ในสุสานกษัตริย์ภายในป้อมแห่งนี้ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลก็ยังทำหน้าที่เสมือนสุสานหลวงเก็บพระศพกษัตริย์และราชินีแห่งโรมานรอฟไว้อีกมากมาย เช่น พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 และ พระนางมารี อเล็กซาดรอฟนาซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากเยอรมนี รวมถึงพระเจ้าซาร์นิโดลัสที่ 2 และพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่นๆ ด้วย

หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปิเตอร์สเบรี้ก ความยาวของถนน 4.5กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในช่วงศตวรรษ ที่ 18-20 เป็นทั้งสถานที่ย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินในการเดินเล่นอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก ที่พัก Okhtinskaya Hotel 3* หรือเทียบเท่า
วันที่ 6

มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง Sapsan สู่ มอสโก – ถนนอารบัท

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac's Cathedral) มหาวิหารโดมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก อดีตเคยเป็นโบสถ์ไม้เก่าหลังเล็ก ปัจจุบันเป็นมหาวิหารหลังใหญ่ที่มีเสาหินแกรนิตชิ้นใหญ่จำนวน 48 ตัน แต่ละตันหนึ่งสูงเกิน 20 เมตร น้ำหนัก 114 ตัน ส่วนของยอดโดมที่เห็นเป็นสีทองทำด้วยทองคำแผ่นหนักประมาณ 100 กิโลกรัมสวยงามยิ่งใหญ่ที่สุด
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อนำท่านนั่งรถไฟด่วน High Speed Trains Sapsan เดินทางสู่เมือง มอสโก

หลังจากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินที่จะ มากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี้เราจะได้เห็นศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและ เลือกซื้อ และของที่ระลึกหลากหลายแบบก็มีให้เช่นกัน

เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินในการเดินเล่นอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก ที่พัก Izmailovo Gamma 3* หรือเทียบเท่า
วันที่ 7

สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) – สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปยัง สนามบินวนูโคโว
11.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดย สายการบินมาฮานแอร์ (W5) เที่ยวบินที่ W5085
16.15 น. เดินทางถึง สนามบินเตหะราน นำท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย
21.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน สายการบินมาฮานแอร์ (W5) เที่ยวบินที่ W5051
วันที่ 8

สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินสุวรรณภูมิ

07.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
1.    ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 25,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
2.    เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
3.    กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
5.    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

การยกเลิก
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่
•    ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ หากยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด อาทิเช่น ออกตั๋วเครื่องบินภายในแล้ว เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ
1.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
2.    บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.    รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4.    บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5.    ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6.    หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.    ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8.    หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9.    ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10.    ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.    เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
12.    ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
13.    หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
14.    มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
15.    เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
16.    ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและจะสำรองตั๋วเครื่องบินหรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ        
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
- ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีการแยกห้องพัก ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ            
- ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น 
- ค่าทิปคนขับรถ , มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,000 บาท / ตลอดการเดินทาง *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง*
**ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
- ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี)