สายมู สงกรานต์ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ปังปุริเย่ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FD)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
 • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
 • เที่ยวเมือง : Udon Thani (อุดรธานี)
 • สายการบิน : Thai AirAsia
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด
 • Code : TSWTUTH-FD005
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight

อุดรธานี |พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี|เกาะคำชะโนด|ถนนคนเดินอุดรธานี | วัดป่าภูก้อน| หนองคาย|วัดผาตากเสื้อ|SKY WALK|วัดโพธิ์ชัย|บึงกาฬ | ถนนคนเดินบึงกาฬ |เขาสามวาฬ|ถ้ำนาคา
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
23 ต.ค. 2564 - 25 ต.ค. 2564
11,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

20 พ.ย. 2564 - 22 พ.ย. 2564
11,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

04 ธ.ค. 2564 - 06 ธ.ค. 2564
11,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-อุดรธานี-พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี-เกาะคำชะโนด-ถนนคนเดินอุดรธานี

04.00 น. เช็คอิน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
06.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน FD3362 (DMK-UTH 06.40-07.50) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**
07.50 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ชมอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 6 ตั้งอยู่ในเมืองอุดรธานี โดยจัดแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) เมนูแหนมเนืองสุดพิเศษ!!
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะคำชะโนด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับตามความเชื่อเรื่องพญานาค ณ เกาะคำชะโนด จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ ตามตำนานที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำ

สำหรับผู้ที่เข้ามาสักการะขอพรจะต้องถอดรองเท้าไว้ด้านนอก

กฎระเบียบข้อปฎิบัติ 6 ข้อ 1.ไม่จุดธูปเทียนบูชาในป่าคำชะโนด 2.นำพานบายศรีหรือเครื่องเซ่นไหว้กลับ เพื่อเป็นการลดขยะ 3.ห้ามโยนเหรียญลงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 4.งดปล่อยปลาและสัตว์น้ำลงไปในแหล่งน้ำ 5.ไม่ผูกผ้าแพร 7 สี 6.ไม่ทาแป้งหรือขัดถูต้นไม้
เย็น นำท่านอิสระ ถนนคนเดินเมืองอุดรธานี (อิสระอาหารเย็น) ท่านสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินค้าทำมือ งานศิลปะ อาหาร เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกชมอย่างอิสระ (ถนนคนเดินเปิดให้บริการวันศุกร์-เสาร์ เวลา 16.00-21.00 น.) หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมต้นคูณ หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

วัดป่าภูก้อน-หนองคาย-วัดผาตากเสื้อ-SKYWALK-วัดโพธิ์ชัย-บึงกาฬ- ถนนคนเดินบึงกาฬ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่2)

นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสมท้องที่บ้านนาคำใหญ่ รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี,เลยและหนองคาย มีวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ นำท่านสัการะ พระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ และสัการะขอพระ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่3)

นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย วัดตั้งอยู่บนยอดเขาสูง นำท่านชมไฮไลท์ของที่วัดแห่งนี้ คือ Skywalk พื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศชมวิวบนกระจกใส ชมวิวแม่น้ำโขงที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว (ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค์)

นำท่านเข้าชม วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญของหนองคาย นำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใสอันศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีตำนานผูกพันกับทั้งชาวไทยและชาวลาว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านเดินอิสระเลือกซื้อสินค้าและอิสระอาหารเย็น ณ ตลาดต้องชมถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกชิมและชมอาหารของดีของท้องถิ่นและสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบึงกาฬ สินค้าสินค้าเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารพื้นเมือง เสื้อผ้าแฟชั่น ผ้าพื้นเมือง เป็นต้น (ตลาดเปิดวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น.) หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก BK PLACE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

เขาสามวาฬ-ถ้ำนาคา -สนามบินอุดรธานี-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

04.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าภูสิงห์ เขตพื้นที่อนุรักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ท่านจะได้ชมกลุ่มก้อนหินรูปทรงต่างๆ ที่สวยงามแปลกตา และถ้ำกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ และชม หินสามวาฬ หินขนาดใหญ่ติด3ก้อนหน้าผาสูง รูปร่างคล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา จึงเป็นที่มาขอวงชื่อ หินสามวาฬ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4)

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนาคา อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ นำท่านชมรูปทรงของหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคล้ายกับ งูยักษ์ หรือ พญานาค และทำให้ถ้ำแห่งนี้ และความลึกลับภายในถ้ำ โดยลักษณะหินมีความคล้ายกับลำตัวของพญานาค และเกล็ดของงูขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีหินลัษณะเหมือนส่วนหัวของงูยักษ์ (สำหรับการเดิน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยทางเดินเป็นทางเดินดินสลับกับบันได และมีบางช่วงจะต้องดึงเชือก เส้นทางเดินป่าชัดเจนมีป้ายบอกทางและมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ เพื่อแนะนำและรักษาความปลอดภัย)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่อุดรธานี (ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง)
19.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี สู่ สนามบินดอนเมือง ด้วยเที่ยวบิน FD3357 (UTH-DMK 19.30-20.30) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**
20.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว
 4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
 5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด  
 6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 
 1. บัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยสมายล์ กรุงเทพฯ-อุดรธานี –กรุงเทพฯ
  น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุ ไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
 2. รถปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ไม่รวมประกันสุขภาพ
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 6. น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง