• : +425 345 8765

เวียดนามกลาง (พักบาน่าฮิลล์) ดานัง - ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)

รหัสทัวร์
: TSBCIG-VZD5
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: เวียดนาม
สายการบิน
: VZ
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ดานัง ฮอยอัน
โดย
: เช็คอินกรุ๊ป-CIG - 11/10265

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

| ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น | ชมวิวบนสะพานมือสีทอง , ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน และ โบสถ์สีชมพู | ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม | อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ | พิเศษ!!!!เมนูอาหารไทย 1 มื้อ / คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFE | พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 2 คืน 4 ดาว

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
CIGDADVZ231005D505 ต.ค. 256608 ต.ค. 2566

15,899

ติดต่อเรา
CIGDADVZ231007D507 ต.ค. 256610 ต.ค. 2566

15,899

ติดต่อเรา
CIGDADVZ231012D512 ต.ค. 256615 ต.ค. 2566

16,899

ติดต่อเรา
CIGDADVZ231019D519 ต.ค. 256622 ต.ค. 2566

16,899

ติดต่อเรา
CIGDADVZ231020D520 ต.ค. 256623 ต.ค. 2566

16,899

ติดต่อเรา
CIGDADVZ231027D527 ต.ค. 256630 ต.ค. 2566

15,899

ติดต่อเรา
CIGDADVZ231028D528 ต.ค. 256631 ต.ค. 2566

15,899

ติดต่อเรา
CIGDADVZ231029D529 ต.ค. 256601 พ.ย. 2566

14,899

ติดต่อเรา
CIGDADVZ231030D530 ต.ค. 256602 พ.ย. 2566

14,899

ติดต่อเรา
CIGDADVZ231031D531 ต.ค. 256603 พ.ย. 2566

14,899

ติดต่อเรา
CIGDADVZ231101D501 พ.ย. 256604 พ.ย. 2566

14,899

ติดต่อเรา
CIGDADVZ231104D504 พ.ย. 256607 พ.ย. 2566

15,899

ติดต่อเรา
CIGDADVZ231110D510 พ.ย. 256613 พ.ย. 2566

15,899

ติดต่อเรา
CIGDADVZ231111D511 พ.ย. 256614 พ.ย. 2566

15,899

ติดต่อเรา
CIGDADVZ231112D512 พ.ย. 256615 พ.ย. 2566

14,899

ติดต่อเรา
CIGDADVZ231115D515 พ.ย. 256618 พ.ย. 2566

14,899

ติดต่อเรา

รายละเอียดทัวร์

 • 12.30 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

  15.50 น.

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ962

  17.30น

  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)
  นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
  จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น

  พักที่

  นำท่านเข้าสู่ที่พักดานัง SEA GARDEN HOTEL / CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม (2)
  นำท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือรู้สึกสงบ และสร้าง ขวัญกำลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นที่เคารพนับถือของคนดานัง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่คาเฟ่ลับ ที่ SON TRA MARINA CAFE คาเฟ่ริมทะเลสุดปัง มุมถ่ายรูปสุดชิค สไตล์ Santorini Vibes มาก ๆ สวยจริงไม่จกตา (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม+อาหาร)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (3)

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนำท่านเข้าชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่าย ทั่วโลก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก
  ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไปดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด
  **นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณอายุยาวนานกว่า200ปีซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่17

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (4)

  พักที่

  นำท่านเข้าสู่ที่พักดานัง SEA GARDEN HOTEL / CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม (5)
  จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามบนภูเขามีรีสอร์ท ห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด
  นำท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิลล์ ที่เป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร (ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผึ้งและโรงไวน์) จากนั้นนำท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์นั้นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ (6)

  บ่าย

  ให้ท่านได้อัธยาศัย รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลล์ที่มีความสูง 1,300 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลซึ่งแต่ก่อนเป็นที่พักตากอากาศของกลุ่มทหารฝรั่งเศสในช่วงที่เขามาทำสงครามในประเทศเวียดนาม ท่านจะได้ซึมซับอากาศเย็นสบาย และบรรยากาศแสนโรแมนติก ที่มาด้วยหมอกและดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลล์คือในเวลาหนึ่งวันจะครบ 4 ฤดู เช้าเป็นฤดูใบไม้ผลิ เที่ยงเป็นฤดูร้อน บ่ายเป็นฤดูใบไม้ร่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมเครื่องเล่นในสวนสนุกหรือชมพระองค์ใหญ่อยู่บนยอดเขาบานาฮิลล์

  ให้ท่านได้อิสระบนบาน่าฮิลล์อย่างจุใจทั้งโซนเก่าและโซนใหม่อย่างเต็มที่

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ (7)

  ที่พัก

  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS

  ***

  (หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีห้องที่พัก 3 ท่าน / มีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น)
  1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 4 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย
  2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 3 ท่าน เพิ่ม 1,000 บาท / ห้อง
  ถ้าต้องการพักเดี่ยว บนบาน่าฮิลล์อย่างเดียว เพิ่ม 3000 / ห้อง

  >>>> วันที่พักบนบาน่าฮิลล์ อาจจะมีสลับคืนพัก แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม <<<<
 • เช้า

  รับประทานอาหาราเช้าที่ ห้องอาหารบาน่าฮิลล์ (8)
  ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านลงกระเช้าสู่ดานัง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนูอาหารไทย (9)
  จากนั้นนำท่านไป โบสถ์สีชมพู หรือ โบสถ์คริสต์ดานัง (Danang Cathedral) เป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยที่เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิก พร้อมด้วยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ที่สำคัญคือเป็นโบสต์สีชมพูพาสเทลทั้งหลัง ตัดขอบด้วยสีขาว ดูละมุนตาสุดๆ

  นำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย(ชุดประจำชาติเวียดนาม) ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

  ค่ำ

  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น (10)

  18.15 น.

  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ963

  19.55 น.

  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

  หมายเหตุ

  รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง
- ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ประบบจะทำการ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้  ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน เราจะต้อง Request ขอที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น

หมายเหตุ 
- เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
- ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง

การยกเลิก
**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****
- หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้
-  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

 

อัตรานี้รวม

อัตราค่าบริการรวม
-    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
-    ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ  
       ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
-    ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
-    ค่าที่พักตามระบุในรายการ
-    ค่าอาหารตามรายการระบุ
-    ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
-    มีบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
-    ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการไม่รวม
-    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
       ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
-    ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
-    ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
-    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

CIGDADVZ231005D5

เดินทางวันที่ 05 ต.ค. 2566 - 08 ต.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-10-05 2023-10-05 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-10-08 2023-10-08 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

CIGDADVZ231007D5

เดินทางวันที่ 07 ต.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-10-07 2023-10-07 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-10-10 2023-10-10 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

CIGDADVZ231012D5

เดินทางวันที่ 12 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-10-12 2023-10-12 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-10-15 2023-10-15 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

CIGDADVZ231019D5

เดินทางวันที่ 19 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-10-19 2023-10-19 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-10-22 2023-10-22 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

CIGDADVZ231020D5

เดินทางวันที่ 20 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-10-20 2023-10-20 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-10-23 2023-10-23 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

CIGDADVZ231027D5

เดินทางวันที่ 27 ต.ค. 2566 - 30 ต.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-10-27 2023-10-27 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-10-30 2023-10-30 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

CIGDADVZ231028D5

เดินทางวันที่ 28 ต.ค. 2566 - 31 ต.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-10-28 2023-10-28 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-10-31 2023-10-31 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

CIGDADVZ231029D5

เดินทางวันที่ 29 ต.ค. 2566 - 01 พ.ย. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-10-29 2023-10-29 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-11-01 2023-11-01 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

CIGDADVZ231030D5

เดินทางวันที่ 30 ต.ค. 2566 - 02 พ.ย. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-10-30 2023-10-30 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-11-02 2023-11-02 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

CIGDADVZ231031D5

เดินทางวันที่ 31 ต.ค. 2566 - 03 พ.ย. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-10-31 2023-10-31 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-11-03 2023-11-03 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

CIGDADVZ231101D5

เดินทางวันที่ 01 พ.ย. 2566 - 04 พ.ย. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-11-01 2023-11-01 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-11-04 2023-11-04 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

CIGDADVZ231104D5

เดินทางวันที่ 04 พ.ย. 2566 - 07 พ.ย. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-11-04 2023-11-04 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-11-07 2023-11-07 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

CIGDADVZ231110D5

เดินทางวันที่ 10 พ.ย. 2566 - 13 พ.ย. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-11-10 2023-11-10 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-11-13 2023-11-13 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

CIGDADVZ231111D5

เดินทางวันที่ 11 พ.ย. 2566 - 14 พ.ย. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-11-11 2023-11-11 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-11-14 2023-11-14 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

CIGDADVZ231112D5

เดินทางวันที่ 12 พ.ย. 2566 - 15 พ.ย. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-11-12 2023-11-12 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-11-15 2023-11-15 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963

CIGDADVZ231115D5

เดินทางวันที่ 15 พ.ย. 2566 - 18 พ.ย. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DAD 2023-11-15 2023-11-15 15:50 - 17:30 avatar-img VZ962
DAD - BKK 2023-11-18 2023-11-18 18:10 - 19:50 avatar-img VZ963
รหัสทัวร์ : TSBCIG-VZD5